Dla osób ubiegających się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO – BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO

 

WNIOSKODAWCA SKŁADA:

  • Wniosek o ustalenie prawa o do świadczenia wychowawczego – załącznik nr 1 (wypełnia tylko wnioskodawca)

  • Oświadczenie wnioskodawcy (wypełnia tylko wnioskodawca składający wniosek w formie papierowej – wymóg nie obligatoryjny)
     
  • Kopie aktów urodzenia dzieci (jeżeli rodzice są w posiadaniu aktów urodzenia dzieci tutejszy MOPS zachęca do dołączenia w celu usprawnienia procedury – wymóg nie obligatoryjny)

 

Ponadto, w zależności od sytuacji danej rodziny do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku pracy członka za granicą – dokument potwierdzający ten fakt
  • dokumenty dotyczące rozwodu/separacji, zasądzonych alimentów;
  • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, zaświadczenie sądu lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

WZÓR WYPEŁNIONYCH DOKUMENTÓW