I Przegląd Rodzinnych Grup Kolędniczych

Data/Czas
14/01/2018
Całodniowe

Lokalizacja
Restauracja Wiwenda

Kategorie Brak kategorii


christmas-2977561_1280-1

REGULAMIN I KONKURSU RODZINNYCH GRUP KOLĘDNICZYCH
POŁOM DUŻY 14 STYCZNIA 2018 ROKU

Założenia Konkursu

Celem organizowanego Konkursu jest popularyzowanie oraz kultywowanie obrzędu śpiewania Kolęd, które ściśle związane są z okresem Bożego Narodzenia. Konkurs w swym otwartym charakterze adresowany i tworzony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz. Ma on na celu pobudzenie aktywności społecznej, poprzez integracyjny charakter łączący pokolenia w przekazywaniu żywej tradycji.

Organizator Konkursu

Organizatorami Konkursu są Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego Połom Duży 162, 32 – 720 Nowy Wiśnicz oraz Restauracja „Wiwenda”Wiktor i Rafał Chrzan Połom Duży

Patronat Honorowy objęła Burmistrz Nowego Wiśnicza Pani Małgorzata Więckowska.

Patronat medialny: „Moja Bochnia”

Data i miejsce Konkursu

Pierwszy Konkurs Rodzinnych Grup Kolędniczych zostanie przeprowadzony14 stycznia 2018 roku o godzinie 15.00. w Restauracji „Wiwenda” w Połomiu Dużym. Wszystkie zgłoszone grupy kolędnicze proszone są o przybycie na miejsce odbywania się Konkursu pół godziny przed rozpoczęciem.

Zasady ogólne Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie programu ściśle związanego z okresem Bożego Narodzenia przez grupę kolędniczą stworzoną z przedstawicieli wielu pokoleń zgłoszonej rodziny – większe zróżnicowanie wieku będzie dodatkowym atutem przy ocenie konkursowej .

 2. Zgłoszone do Konkursu Grupy Kolędnicze nie mogą przekraczać 8 osobowego składu i powinny pochodzić z obszaru Gminy Nowy Wiśnicz.

 3. W skład zgłoszonej do konkursu Grupy Kolędniczej, której uczestnicy są mieszkańcami Gminy Nowy Wiśnicz może wchodzić do 50 % uczestników spoza regionu.

 4. Z prezentowanego programu wykluczone są grupy prezentujące tzw. ”jasełka”

 5. Program powinien zawierać tradycyjne elementy kolędnicze: śpiew, strój, rekwizyty kolędnicze, elementy scenografii i nie przekraczać czasu 10 minut programu.

 6. Prezentowane utwory muzyczne wykonywane mogą być wyłącznie a capella oraz z akompaniamentem własnym (elementy programu o charakterze śpiewanym mogą być prezentowane tylko „na żywo”).

 7. Organizatorzy zapewniają stałą dekorację sceny. Ewentualne elementy scenografii potrzebne do prezentacji Grupy Kolędniczej należy przygotować tak aby można było je zainstalować przed a także zdemontować po występie w czasie maksymalnie 3 minut.

 8. Organizator nie zapewnia odrębnych pomieszczeń garderobianych.

 9. Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny.

 10. Dla wszystkich uczestników oraz przybyłych gości na wspólne kolędowanie podczas trwania konkursu przewidziany jest drobny poczęstunek – serwis kawowy.

  Zgłoszenia do konkursu

 1. Udziału w konkursie w imieniu grupy można dokonać dostarczając kartę zgłoszenia :

– osobiście oraz listownie na adres Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego, Połom Duży 162, 32 – 720 Nowy Wiśnicz ( z dopiskiem I Konkurs Rodzinnych Grup Kolędniczych)
– mailowo na adres: md161@interia.pl oraz moniatrzek@gmail.com

 1. Karta zgłoszenia do udziału w I Konkursie Rodzinnych Grup Kolędniczych dostępna jest do pobrania na stronie Stowarzyszenia Rozwoju Połomia Dużego www.polomduzy.org oraz na stronie Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszenia osobiście, listownie bądź drogą elektroniczną do dnia 05 stycznia 2018 roku.
 3. Organizator zastrzega, że w przypadku zgłoszenia się ponad 6 grup, kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń.

  Kryteria ocen

 1. Prezentacje konkursowe oceniać będzie powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Komisja konkursowa ocenia poszczególne występy grup podczas trwania konkursu, przyznając punktację (od 0 – 5 punktów maksymalnie).
 3. Ocenie przez komisję podlegają następujące elementy:

– udział w przygotowanym programie jak największej ilości przedstawicieli pokoleń,
– śpiew i muzyka,
– gra aktorska,
– scenariusz przygotowanego występu,
– barwność prezentacji poprzez wykazanie rekwizytów i strojów tradycji kolędniczych,
– interpretacja – indywidualne „ukazanie Ducha Świąt Bożego Narodzenia”

 1. Punktacja w ocenie poszczególnych grup kolędniczych przyznawana jest indywidualnie przez każdego z członków komisji na osobnych kartach oceny.
 2. Komisja podaje wyniki Konkursu po dokonaniu oceny prezentacji wszystkich zgłoszonych grup.
 3. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez więcej niż jedną grupę, decydujący głos należy do przewodniczącego, który wskazuje zwycięzcę.
 4. Wyniki konkursu są ostateczne
 5. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki

  Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatora Konkursu – Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego, prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas konkursu, w celu wykorzystania ich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:

– utrwalanie (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak fotografia , audio, video
– zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
– wprowadzenia do obrotu,
– wprowadzenia do pamięci komputera oraz Internetu,
– publicznego odtwarzania, wyświetlania

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku, utrwalonego w trakcie odbywającego się Konkursu za pomocą wszelakich technik fotograficznych, nagraniowych oraz multimedialnych, w tym na publikację na stronach internetowych, portalach społecznościowych i prasie.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Rozwoju Połomia Dużego na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.
 3. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu leży w gestii Organizatora Konkursu.
 4. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

Formularz zgłoszenia do pobrania: karta_zgloszenia