Podpisano umowy na zagospodarowanie wzgórza zamkowego

W dniu 7 sierpnia 2018 roku w ramach zadania pn.: Zagospodarowanie wzgórza zamkowego Sekretarz Gminy, Piotr Cyankiewicz w zastępstwie Burmistrza Nowego Wiśnicza, podpisał dwie umowy z firmą DESINN z Bochni.

Pierwsza z nich na „Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej z okazji 400 – lecia powstania Nowego Wiśnicza poprzez budowę parku u podnóża Zamku Kmitów i Lubomirskich ” w formule zaprojektuj i wybuduj obejmuje m.in. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskanie w imieniu Zamawiającego właściwych decyzji i uzgodnień, wykonanie robót budowlanych wraz z usługami i pracami towarzyszącymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.
Zakres robót budowlanych obejmuje budowę m.in.:
– ścieżek,
– oświetlenia i monitoringu,
– instalacji niezbędnych do obsługi parku,
– elementów małej architektury,
– amfiteatru,
– schodów terenowych,
– parku miniatur zamków,
– placu zabaw,
oraz wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej – drzew, zieleni niskiej – krzewów oraz zieleni ozdobnej komponowanej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno – użytkowy. Oprócz wymagań zawartych ww. programie wykonany zostanie również m.in.:
– kontenerowy obiekt obejmujący pomieszczenia WC oraz pomieszczenia gospodarcze,
– remont kładki nad potokiem Leksandrówka.
– projekt i wbudowanie na obszarze całego parku ok. 45 sztuk ławek i ok. 27 sztuk koszy,
– projekt i wykonanie oświetlenia na całej długości ścieżek nr 5 i 6
– przebudowa ścieżki nr 5 od istniejącej kładki do istniejących schodów kamiennych,
– projekt i zapewnienia możliwości zasilania w energię elektryczną urządzeń nagłaśniających i oświetlenia w pobliżu sceny amfiteatru.
Wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 275 500,00 zł.
Wyżej wymienione zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Druga umowa na zadanie pn. Budowa dojścia pieszych w kierunku zamku, obejmuje budowę chodnika z płyt kamiennych na odcinku wzdłuż drogi gminnej łączącej drogę powiatową z obiektem zabytkowym o łącznej długości ok. 380 m.b. Mamy nadzieję, że budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z odcinka tejże drogi.
Zadanie finansowane jest w całości ze środków budżetu Gminy Nowy Wiśnicz i opiewa na kwotę 395 912,39zł.
Termin wykonania przedmiotu obu umów planowany jest do dnia 31.10.2019 r.

fundusze                           Logo-Małopolska-H-rgb             pobrane

Komentarze są wyłączone.