Aktualizacja ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje, że prowadzona jest aktualizacja ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu kontroli częstości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej obowiązek ten wynika z art. 3 ust. 3 pkt. 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).

Uwzględniając zatem powyższą okoliczność prosi się właścicieli nieruchomości, którzy posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych o wypełnienie i złożenie na Dzienniku Podawczym tutejszego Urzędu druku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi załącznikami.

Dodatkowo informujemy, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Bochni zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (t. j Dz.U. z 2017 poz. 1332.), w którym należy określić: rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia
oraz dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Download (PDF, 313KB)

Download (PDF, 333KB)

Komentarze są wyłączone.