Informacje dotyczące uchwały antysmogowej dla Małopolski

W celu poprawy jakości powietrza Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. wprowadził na obszarze województwa małopolskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Uchwała nie zakazuje stosowania paliw stałych za wyjątkiem paliw złej jakości tj. muły i floty węglowe oraz zobowiązuje mieszkańców do stosowania urządzeń grzewczych spełniających wymogi ekoprojektu.
Uchwała antysmogowa:

1. Ogranicza powstawanie nowych źródeł emisji:

Od 1lipca 2017 r. każda osoba, która chce zakupić nowy piec/ kocioł/ kominek będzie instalowała tylko kotły spełniające normy wyznaczone w unijnych rozporządzeniach w sprawie ekoprojektu (czyli takie urządzenia, których emisja pyłu do atmosfery nie przekracza 40 mg/m³),
2. Wyznacza długie okresy przejściowe:

  • do końca 2022 roku (6 lat) –wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych;
  • do końca 2026 roku (10 lat)–wymiana kotłów, które spełniają podstawowe wymagania emisyjne (klasa 3 lub 4),

Istniejące kotły klasy 5 mogą być eksploatowane bezterminowo.

3. Wprowadza wymagania dla jakości paliw:

Od 1 lipca 2017 r. zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20% (drewno ma być suszone przynajmniej 2 sezony).

4. Wprowadza obowiązki dla właścicieli kominków:

  • od 1 lipca 2017 r. nowo instalowane kominki muszą spełniać wymagania ekoprojektu,
  • od 2023 r. istniejące kominki o sprawności cieplnej poniżej 80% muszą zostać wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu (np.elektrofiltr).

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu dostępna jest na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

Lista ta cały czas jest aktualizowana i dopisywane są nowe produkty, które uzyskają akredytację.

Wszelkie informacje dotyczące wdrażania uchwały antysmogowej, możliwości dofinansowania do wymiany kotłów grzewczych, termomodernizacji, jakości powietrza, dostępne są na stronie: http://powietrze.malopolska.pl/

Tekst uchwały dostępny jest w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z 2017 poz. 787

Wprowadzenie w życie w/w zmian ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie o ponad 90 % emisji pyłu PM10 i PM2.5 oraz osiągniecie poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego w powietrzu. Polepszy to w znaczny sposób zdrowie i jakość życia mieszkańców Małopolski.

Komentarze są wyłączone.