Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni informuje odbiorców wody pochodzącej z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz, iż wyniki analiz próbki wody pobranej w dniu 11.05.2017r. wykazały, że:

woda pochodząca z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Nowy Wiśnicz
jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni na podstawie sprawozdania z badań nr LZT/W/533/N/2017 z dnia 12.05.2017r., stwierdził, że woda nie spełnia wymagań określonych w załączniku 3 punkt B do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) z uwagi na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości parametru mętności oraz parametru zapach.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia w terminie do 26 maja 2017r. W okresie warunkowej przydatności wody wartość mętności nie może przekroczyć 5 [NTU].

Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.

W przypadku poprawy (lub pogorszenia) jakości wody zostanie wydany kolejny komunikat.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
mgr inż. Halina Bielec

Komentarze są wyłączone.