E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu

W ramach Działania 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja w ramach RPO WM Gmina Nowy Wiśnicz pozyskała dofinansowanie w wysokości 379 102,50 zł na realizację projektu pn. „W kierunku nowoczesnego urzędu E-administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu”. Całkowita wartość projektu wynosi 615 674,00 zł.

UE RPO

Przedmiotowy zakres projektu ukierunkowany jest na dostosowanie Urzędu Miejskiego do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania związane z rozpowszechnieniem e-usług i aplikacji dla mieszkańców. Realizacja projektu skutkować będzie przede wszystkim wzrostem jakości i szybkości obsługi mieszkańców i podmiotów gospodarczych, kompleksowym wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej urzędu, ułatwieniem i przyśpieszaniem kontaktów z urzędem, zarówno klienta jak i innych jednostek samorządu terytorialnego, także w godzinach wolnych od pracy 24/7. Ponadto umożliwi elektroniczne składanie wniosków za pośrednictwem sieci oraz śledzenie aktualnego przebiegu spraw co będzie miało wpływ na zwiększenie ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (on-line). Zakończenie realizacji projektu planuje się na koniec 2018 roku.

W ramach projektu zaplanowano między innymi realizację działań polegających na:

  • wdrożeniu systemu do Naliczeń i Księgowości Podatków Gminnych (Rolny, Leśny, Od Nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, od Środków Transportowych, Opłat Lokalnych)
  • integracji Systemów Dziedzinowych o funkcjonalność obsługi pism i dokumentów elektronicznych
  • przygotowaniu i uruchomieniu usług elektronicznych na e-PUAP (eUsług)
  • wdrożeniu Systemu Planowania i Realizacji Budżetu
  • uruchomieniu platformy internetowej do konsultacji z mieszkańcami – E-Mieszkaniec
  • budowie infrastruktury sieciowej w budynku Urzędu Miejskiego
  • zakupu i montażu serwera wraz z oprogramowaniem
  • uruchomieniu turystycznej aplikacji mobilnej – E-Turystyka
  • opracowaniu i wdrożeniu systemu ewidencji i mapy dla cmentarza komunalnego
  • budowie systemu do naliczeń i kontroli zobowiązań z tytułu opłat za wodę i ścieki

Ponadto w ramach projektu Urząd doposażony zostanie w sprzęt informatyczny jako element uzupełniający, niezbędny do świadczenia e-usług.

Komentarze są wyłączone.