Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Od stycznia bieżącego roku, w dniach zbiórek odpadów komunalnych, przedstawiciel firmy TRASZKAN w obecności pracownika urzędu prowadzą na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

Analiza sprawozdania złożonego przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Nowy Wiśnicz za rok 2016 wykazała, iż masa odpadów zbieranych w sposób selektywny jest niska, a rosną ilości odpadów zmieszanych, co może skutkować nieosiągnięciem wymaganego poziomu recyklingu, a w dalszej kolejności nałożeniem na gminę kary pieniężnej. Sytuacja taka może spowodować podwyższenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym gmina Nowy Wiśnicz w 2017 roku wprowadziła identyfikację nieruchomości poprzez naklejanie na pojemnik lub jeden z worków naklejki z numerem budynku, z którego oddawane są odpady.

Przykład nieprawidłowej segregacji!
Przykład nieprawidłowej segregacji!

Ponownie zamieszczamy apel firmy TRASZKAN do mieszkańców gminy Nowy Wiśnicz

nie pal smieciDotychczasowe kontrole potwierdziły nieprawidłowości zgłaszane przez odbiorcę odpadów mówiących o tym, iż znaczna część mieszkańców wyrzuca cenny surowiec recyklingowy tj. opakowania wielowarstwowe, metale, aluminium, plastik czy szkło do pojemników lub worków przeznaczonych na tzw. balast. Są także takie nieruchomości, z których mieszkańcy nie oddają odpadów pozostałych z segregacji.

Przypominamy, że opakowania należy dokładnie opróżnić. Nie trzeba ich myć! Woda to cenny surowiec naturalny.

W przypadku stwierdzenia, że odpady zbierane są niezgodnie ze złożoną deklaracją mieszkańcy  nieruchomości obecni w domu podczas kontroli zostali pouczeni i otrzymali ulotki „Jak segregować odpady”. Pozostałe nieruchomości otrzymały przyklejone na pojemnikach lub w widocznych miejscach informacje następującej treści:

W Twoim pojemniku / worku znajdują się odpady podlegające segregacji, np. plastik, metal, szkło czy papier. Ta karteczka to dla Ciebie ostrzeżenie.

Jeżeli ponowna kontrola wystawionych odpadów wykaże fakt stosowania niepełnej segregacji lub niesegregowania, zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania właścicielowi gospodarstwa domowego decyzji zwiększającej opłatę adekwatną do oddawania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany).

Kolejny raz przypominamy obowiązujące na terenie naszej gminy zasady segregacji odpadów komunalnych!

utotka segregacja

Komentarze są wyłączone.