Obwieszczenie Burmistrza Nowego Wiśnicza

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWY WIŚNICZ

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Wiśnicz. Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z faktu, iż realizacja inwestycji zawartych w treści Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Wiśnicz nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Ponadto dokument nie ustala ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, co wyklucza konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje w wyniku dokonania uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie – pismo z dnia pismo z dnia 31.10.2016 r. znak: ST-I.410.1.44.2016.DK oraz Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym – pismo z dnia 31.10.2016 r. znak: NS.9022.10.208.2016. Opinie RDOŚ oraz MPWIS dostępne są do wglądu w Urzędzie Gminy w Nowy Wiśniczu lub na stronie: www.bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza

Małgorzata Więckowska
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Wiśnicz

Pełna treść obwieszczenia

Download (PDF, 556KB)

Komentarze są wyłączone.