Zgłoś propozycję projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020, Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 18.12.2016 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: fundusze@nowywisnicz.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  2. drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, Rynek 38,
    32-720 Nowy Wiśnicz, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
  3. bezpośrednio do pokoju nr 22 w budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu
    w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Burmistrz Nowego Wiśnicza.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Pobierz formularz zgłoszenia projektu

 

obszar-rewitalizacji

Komentarze są wyłączone.