Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Burmistrz Nowego Wiśnicza

zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Wiśniczu Uchwały Nr XXIX/238/16 z dnia 24 listopada 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2016–2020

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XXVIII/229/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 25 października 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy
w Biuletynie Informacji Publicznej: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6025/

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.

Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.nowywisnicz.pl, w zakładce „Gminny Program Rewitalizacji”, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Download (PDF, 114KB)

 

Komentarze są wyłączone.