Informacja o zaawansowaniu prac przy zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dzień 05.10.2016 r.

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kopaliny:
procedura zakończona, zmiana planu zagospodarowania uchwalona przez Radę Miejską na sesji w dniu 29 czerwca 2016r., plan obowiązuje, wszedł w życie 03.08.2016r.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka:
procedura zakończona, zmiana planu zagospodarowania uchwalona przez Radę Miejską na sesji w dniu 20 września 2016 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30.09.2016 r., data wejścia w życie przedmiotowego planu: 31 października 2016r.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Olchawa:
procedura zakończona, zmiana planu zagospodarowania uchwalona przez Radę Miejską na sesji w dniu 20 września 2016 r. Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w dniu 30.09.2016 r., data wejścia w życie przedmiotowego planu: 15 października 2016 r.

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łomna:
w wyniku rozpatrzenia uwag przez Burmistrza Nowego Wiśnicza konieczne jest powtórzenie procedury w zakresie jednego uzgodnienia – to jest zmiany decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III-cich. Zmiana decyzji jest konieczna z powodu ujawnionych błędów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę – błędy te, zgłoszone przez właścicieli dwóch działek wskazują, że decyzja została błędnie wydana i wymaga skorygowania – Burmistrz Nowego Wiśnicza wystąpił do Ministra z wnioskiem o zmianę decyzji, według informacji uzyskanej w ministerstwie decyzja jest spodziewana w najbliższych dniach. Po otrzymaniu odpowiedzi zostanie powtórzone wyłożenie do publicznego wglądu. Termin zakończenia procedury zależy w głównej mierze od terminu wydania korekty decyzji przez Ministra. Możliwe jest zakończenie procedury w tym roku.

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chronów:
procedura planistyczna jest na etapie oczekiwania na tzw. zgodę rolną – to jest decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III-cich.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przesłanym piśmie w dniu 25.07.2016 r. do tut. Urzędu, poinformował, że w/w wniosek przesłany za pośrednictwem Marszałka Województwa Małopolskiego przy piśmie z dnia 18 lutego 2016r. zostanie rozpatrzony w terminie do końca października 2016r. Po uzyskaniu decyzji ministra nastąpi pierwsze wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu – procedura na pewno nie zakończy się w tym roku kalendarzowym.

6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Muchówka:
obecnie trwa wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu (w okresie od 07.09.2016r. do 07.10.2016r.). W dniu  4.10. odbyła się publiczna dyskusja nad ustaleniami projektu zmiany planu. W terminie do 21.10.2016 r. zainteresowani mogą składać uwagi do wyłożonego projektu planu – do chwili obecnej wpłynęło 8 uwag. Prawdopodobne jest ponowienie procedury, a w tym wypadku zakończy się ona z początkiem przyszłego roku.

7. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Leksandrowej i Połomia Dużego:
odbyło się pierwsze wyłożenie projektów zmian ww. planów do publicznego wglądu, odbyła się publiczna dyskusja nad ustaleniami projektów zmian mpzp, zebrano uwagi, uwagi zostały rozpatrzone przez Burmistrza Nowego Wiśnicza zgodnie z ustaleniami studium. Do zmiany MPZP Leksandrowa wpłynęło 61 uwag; 57 uwag odrzucono, 3 uwagi uwzględniono, a 1 uwzględniono częściowo. Do zmiany MPZP Połom Duży wpłynęło 39 uwag; 31 uwag odrzucono, 4 uwagi uwzględniono, a 4 uwzględniono częściowo. Uwagi w większości dotyczyły protestu co do przebiegu projektowanej przez te miejscowości linii wysokiego napięcia 110 kV – to zarówno pisma indywidualne jak i zbiorowe. Brak akceptacji mieszkańców dla przebiegu ww. linii jest duży. Jednak protesty dotyczące linii elektroenergetycznej zostały przez Burmistrza odrzucone jako naruszające ustalenia studium – linia ta jest ujęta w studium, jak również jest w ustaleniach obowiązujących miejscowych planów tych miejscowości i w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Mieszkańcy obecni na dyskusji publicznej żądali usunięcia tej linii z projektów planów. Burmistrz zwrócił się o opinię w tej sprawie do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Komisja zasugerowała wystąpienie do zarządu województwa Małopolskiego z pytaniem o możliwość nie uwzględnienia linii w projektach zmian mpzp. Należy wyjaśnić, że uzgodnienie projektu mpzp z zarządem województwa jest obowiązkowe i musi być pozytywne, by zmiana planu mogła być uchwalona. Takie uzgodnienie – z wrysowanym przebiegiem linii – już zostało wydane na etapie uzgadniania i opiniowania projektu planu przed pierwszym wyłożeniem do publicznego wglądu. Usunięcie linii z planów wymagałoby ponownego uzgodnienia. Pismem z dnia 09.06.2016r. Burmistrz wystąpił do Zarządu Województwa o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości usunięcia linii 110 kV z projektów zmian mpzp.
W odpowiedź otrzymana w dniu 20.06.br. była odnosiła się do części poruszonych problemów. Pismem z dnia 27.07. Burmistrz zwróciła się o zorganizowanie przez Marszałka spotkania ws. linii z udziałem przedstawicieli gminy oraz przedsiębiorcy energetycznego. Odpowiedź nie nadeszła.
W dniu 21.09. odbyło się spotkanie dotyczące procedowanych planów ze szczególnym uwzględnieniem linii wysokiego napięcia, w którym udział wzięli przedstawiciele gminy, członkinie gminnej komisji urbanistycznej, projektanci planów, przedstawiciele konserwatora zabytków, RDOŚ i Parków Krajobrazowych.
Jednym z wniosków ze spotkania jest konieczność wprowadzenia dodatkowych zapisów ochronnych oraz możliwość etapowania procedur planistycznych, o czym mowa niżej.

8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Wiśnicz:
wyłożenie projektu zmiany planu zagospodarowania miało miejsce w okresie od 20.07.2016r. – 19.08.2016 r. Do dnia 02.09.2016r. była możliwość składania uwag do rozwiązań przyjętych w projekcie zmiany planu. Zarządzenie nr I/209/16 Burmistrza Nowego Wiśnicza z dnia 23.09.2016r. dot. rozpatrzenia uwag złożonych w wyznaczonym terminie.
W wyniku rozpatrzenia uwag konieczne jest powtórzenie procedury w zakresie ponownego opiniowania projektu planu i uzgodnień oraz ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.

9. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze z tytułu przebiegu linii wysokiego napięcia:
w przypadku konieczności pozostawienia linii 110 kV w planach miejscowych Burmistrz wystąpi do Marszałka Województwa o zawarcie umowy z przedsiębiorcą energetycznym tak, by to on był adresatem wszelkich żądań odszkodowawczych spowodowanych projektowanym przebiegiem linii a nie gmina (taką procedurę wskazuje art. 44 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy wprowadzaniu do planów miejscowych zadań o znaczeniu ponadlokalnym).

10. Możliwość etapowania procedur planistycznych:
w procedurach zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miejscowości: Muchówka, Połom Duży, Leksandrowa i Stary Wiśnicz, w związku z protestami dotyczącymi linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV, rozważana jest możliwość rozbicia procedury planistycznej na dwa etapy; w ten sposób, żeby odrębnie procedować zmianę planu dla terenów nie leżących w strefie technicznej projektowanej linii – byłby to etap I, a odrębnie procedować zmianę planu dla terenów objętych strefą techniczną projektowanej linii – według jej przebiegu wskazanego w studium i w procedowanych projektach zmian mpzp – byłby to etap II.
Dla takiego kontynuowania procedury niezbędne byłoby podjęcie przez Radę Gminy uchwał w tym przedmiocie – obecnie sprawa jest na etapie analiz – w najbliższym czasie przedstawione zostaną Radnym konkretne propozycje.

11. Wniosek przedsiębiorcy energetycznego o zmianę studium i zmianę planów miejscowych:
w dniu 06.09.2016 r. pełnomocnik Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie złożył wniosek o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie przebiegu planowanej linii, załączając proponowaną nową trasę linii, różniącą się od trasy wskazanej w studium i projektach zmiany planów. Na ten wniosek Burmistrz wystosowała odpowiedź, nie wyrażając aprobaty dla przedstawionej propozycji oraz wskazując na nieprecyzyjność wniosku (trasa linii przebiega przez kilka miejscowości i jest objęta kilkoma planami zagospodarowania).

Komentarze są wyłączone.