Gmina Nowy Wiśnicz w czołówce gmin Małopolski, którym przyznano dofinansowanie w ramach e-administracji

Gmina Nowy Wiśnicz otrzymała dofinansowanie w wysokości 456 505,87 zł  na realizację projektu pn. „W kierunku nowoczesnego urzędu E- administracja w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu” całkowita wartość projektu wynosi 621 404,50 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do otrzymania wsparcia  finansowego 25 beneficjentów, Gmina Nowy Wiśnicz znalazła się w gronie beneficjentów, którzy otrzymali największą ilość punktów na etapie oceny formalnej, merytorycznej i finansowej projektu (otrzymała aż 81 pkt., tylko Powiat Krakowski otrzymał 85 pkt.).

Przedmiotowy zakres projektu ukierunkowany jest na dostosowanie Urzędu Miejskiego do istniejącego zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania związane z rozpowszechnieniem e- usług i aplikacji dla mieszkańców. W ramach projektu zaplanowano między innymi realizację działań polegających na uruchomieniu niżej wymienionych  aplikacji:

-System do Naliczeń i Księgowości Podatków Gminnych (Rolny, Leśny, Od Nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, od Środków Transportowych, Opłat Lokalnych)

-Integracja Systemów Dziedzinowych o funkcjonalność obsługi pism i dokumentów elektronicznych

-Przygotowanie i uruchomienie usług elektronicznych na e-PUAP (eUsług)

-Wdrożenie Systemu Planowania i Realizacji Budżetu

-Platforma internetowa do konsultacji z mieszkańcami- e mieszkaniec.

-Instalacja infrastruktury sieciowej – Sieć LAN kat 5

-Serwer wraz z oprogramowaniem

-Turystyczna aplikacja mobilna – e turystyka

-Opracowanie mapy cmentarza

-Budowa systemu do naliczeń i kontroli zobowiązań z tytułu opłat za wodę i ścieki

Realizacja projektu skutkować będzie przede wszystkim wzrostem jakości i szybkości obsługi mieszkańców i podmiotów gospodarczych, kompleksowym wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej urzędu, ułatwieniem i przyśpieszaniem kontaktów z urzędem, zarówno klienta jak i innych jednostek samorządu terytorialnego, nawet w godzinach wolnych od pracy, umożliwieniem elektronicznego składania wniosków za pośrednictwem sieci oraz śledzenie aktualnego przebiegu spraw, zwiększeniem ilości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (on-line).

Zakończenie realizacji projektu zakłada się  na IV kwartał 2018 roku.

Komentarze są wyłączone.