Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Muchówka

W dniach od 7 września do 7 października 2016r. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Muchówka.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.10.2016r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 17.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2016r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Muchówka

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 15.1MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 502KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP MUCHÓWKA

Download (PDF, 174KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 16.94MB)

TEKST

Download (PDF, 687KB)

Komentarze są wyłączone.