Warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz

Burmistrz Nowego Wiśnicza zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz, które odbędą się w dniu 13 września 2016 roku w Ratuszu Miejskim w Nowym Wiśniczu- sala obrad Rady Miejskiej, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

  • 11:00 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych).
  • 13:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady Miejskiej, sołtysi);
  • 15:00– sektor gospodarczy (przedsiębiorcy);

Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Komentarze są wyłączone.