Informacja o stypendium szkolnym

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy spełniają łącznie następujące kryteria

 • mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Nowy Wiśnicz,
 • miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł netto
 • występuje co najmniej jedna z przesłanek uzasadniająca trudna sytuację materialna ucznia tj:
 • bezrobocie;
 • niepełnosprawność;
 • ciężka lub długotrwała choroba;
 • wielodzietność;
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • alkoholizm lub narkomania;
 • rodzina niepełna.

Jaki jest termin składania wniosków o stypendium szkolne?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jednorazowo w terminie od 1 do 15 września danego roku szkolnego.

Gdzie można pobrać wnioski?

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowym Wiśniczu (I piętro pokój Nr 15) oraz ze strony internetowej.

Download (DOC, 46KB)

Download (DOC, 42KB)

Download (DOC, 80KB)

Download (DOC, 51KB)

Kto może złożyć wniosek o stypendium szkolne?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może złożyć: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Jakie są najważniejsze dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość(lub brak) dochodów poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku – uzyskane w miesiącu sierpniu.

Najważniejsze z nich to:

 • zaświadczenie o zarobkach netto z zakładu pracy;
 • nakaz płatniczy podatku od posiadanych gruntów na bieżący rok;
 • dowód opłacenia składki KRUS za III kwartał;
 • decyzja o zasiłku rodzinnym i/lub pielęgnacyjnym;
 • odcinek emerytury/renty lub wyciąg bankowy;
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku (jeśli osoba jest zarejestrowana);
 • oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów lub kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów;
 • kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy;
 • inne dokumenty określające wysokość lub utratę dochodów.

Ponadto bezwzględnie wymagana jest opinia dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (formularz zawarty jest we wniosku).

Dokumentowanie wydatków

Warunkiem wypłaty przyznanego stypendium jest przedłożenie imiennych faktur, rachunków, biletów wystawionych na wnioskodawcę potwierdzających poniesione wydatki.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Komu przysługuje zasiłek szkolny?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

 • pożar lub zalanie mieszkania;
 • nagłą chorobę w rodzinie ucznia;
 • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna;
 • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;
 • kradzież w mieszkaniu ucznia.

W jakim czasie można złożyć wniosek o zasiłek szkolny?

O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może złożyć: rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

Wszystkie informacje zamieszczone są w regulaminie stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXII/175/16 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 31.05.2016r.

Komentarze są wyłączone.