Wyniki badania ankietowego dot. Rewitalizacji Gminy Nowy Wiśnicz

W związku z przystąpieniem przez Gminę Nowy Wiśnicz do opracowania uaktualnienia i dostosowania do wymogów ustawy o rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2014–2020, w dniach od 15.07.2016 roku do 15.08.2016 roku, przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.

W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 50 osób. Wśród zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: poprawa stanu infrastruktury technicznej, pozyskanie inwestorów zewnętrznych czy zwiększenie integracji mieszkańców i pobudzenie ich aktywności lokalnej, stworzenie i/lub rozszerzenie bazy turystycznej i rekreacyjnej.

Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne jest
w załączniku „Wyniki badania ankietowego – rewitalizacja w Gminie Nowy Wiśnicz”

Download (PDF, 36KB)

oraz pod poniższym adresem internetowym:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/4a75P0pR

Komentarze są wyłączone.