Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miejscowości Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia” Wiśnicza

W dniach od 20 lipca do 19 sierpnia br. można zapoznać się z projektem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem części miejscowości objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Śródmieście” Wiśnicza.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie zmiany MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.08.2016r. w sali Kina MOK w Nowym Wiśniczu o godz. 17.00.

Uwagi należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2016r. do tut. Urzędu.

Projekt zmiany MPZP obejmujący miejscowość Stary Wiśnicz z wyłączeniem “Śródmieścia” Wiśnicza

RYSUNEK PLANU

Download (PDF, 20.92MB)

TEKST PLANU

Download (PDF, 229KB)

UWAGA DO ZMIANY MPZP STARY WIŚNICZ

Download (PDF, 171KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko:

RYSUNEK

Download (PDF, 13.28MB)

TEKST

Download (PDF, 508KB)

Komentarze są wyłączone.