Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza dotycząca procedur planistycznych zmian MPZP wsi Leksandrowa i Połom Duży na dzień 3 sierpnia 2016 r.

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi postępu procedur planistycznych w zakresie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Leksandrowa i Połom Duży, Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje poniżej o podjętych działaniach:

 1. W dniu 09.06.2016 r. wystąpiłam do Zarządu Województwa Małopolskiego pismem o udzielenie informacji w sprawie konieczności utrzymania w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektowanej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV
 2. W dniu 27.06.2016 r. do tut. urzędu wpłynęła odpowiedź na ww. zapytanie – pismo Członka Zarządu Województwa Grzegorza Lipca z dnia 20.06.2016 r. W piśmie tym zawarto stwierdzenie, że wprawdzie gmina posiada prawnie zagwarantowaną swobodę w stanowieniu przeznaczenia
  i zasad zagospodarowania przestrzennego terenów, ale stanowiąc akty planistyczne  nie może abstrahować od planowania na wyższych szczeblach struktury państwowej i jest zobowiązana
  do uwzględniania ustaleń aktów planistycznych na szczeblu województwa i kraju. Zgodnie
  z obowiązującym ustawodawstwem zarówno w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jak i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
  w tym określa się obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, a do takich inwestycji należy projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Projekt studium podlega uzgodnieniu z Zarządem Województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania województwa. Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również podlegają uzgodnieniu z Zarządem Województwa
  w zakresie zadań samorządowych, do których należy także wykonywanie uchwały Sejmiku Małopolskiego w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Województwa Małopolskiego.
 3. W dniu 30.06.br. do tut. urzędu wpłynęło pismo Członka Zarządu Województwa Grzegorza Lipca
  z dnia 21.06.2016 r. z prośbą, by z uwagi na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie do ich dnia ich zakończenia, to jest do 31 lipca 2016 r. rozważyć możliwość wstrzymania się z kierowaniem wniosków do Zarządu Województwa i Marszałka Województwa.
 4. W dniu 27.07.br. wystąpiłam do Zarządu Województwa z wnioskiem o zorganizowanie zebrania
  w sprawie projektowanej linii 110 kV – do dnia dzisiejszego nie otrzymałam odpowiedzi.

Komentarze są wyłączone.