Diagnoza potrzeb dot. wyznaczenia obszarów rewitalizacji

GMINA NOWY WIŚNICZ ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

W związku z przystąpieniem przez Gminę Nowy Wiśnicz do uaktualnienia i dostosowania do wymogów ustawy o rewitalizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza na lata 2014–2020, Urząd Gminy w Nowym Wiśniczu rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Nowego Wiśnicza zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1777) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2015 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji jest całościowa diagnoza Gminy Nowy Wiśnicz umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/4a75P0pR

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 15.08.2016 r.

Jednocześnie zapraszamy Państwa na warsztaty dla przedstawicieli sektorów publicznego, społecznego i gospodarczego, które umożliwią poznanie oczekiwań i potrzeb interesariuszy rewitalizacji oraz dokładną diagnozę gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Szczegółowe informacje dotyczące ww. spotkań zostaną podane w późniejszym terminie.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Komentarze są wyłączone.