Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu zmiany MPZP terenów wsi Królówka

W dniach od 13 lipca do 11 sierpnia  br. można ponownie zapoznać się z częścią projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów wsi Królówka.

Zakres części projektu zmiany planu ponownie wykładanej do publicznego wglądu obejmuje zmiany w części tekstowej oraz rysunkowej wyróżnione kolorem:

  • w części tekstowej dotyczące zmiany zapisów zawartych w 7, § 8 pkt 1, § 11 pkt 10, § 13 ust. 1 pkt 15 i 17, § 15 ust. 2, §19 ust. 1, §24 ust. 1,
  • na rysunku zmiany planu zmiany dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania na terenach oznaczonych jako podlegające ponownemu wyłożeniu o symbolach 3MN dla części działki nr 70, 14MN, 45MN, 46MN, 69MN dla działek nr 266/3, 267/5 i części działki nr 265/2, 80MN dla części działki nr 527/6, 88MN dla części działki nr 1385, 100MN dla części działki nr 3196, 17MN/U, 26MN/U, 34MN/U, 207R, 208R, 228R dla części działki nr 527/6, 1KD-D dla części działek nr 2307, 2308, 2309, 2310, 18KDW.

Projekt wyżej wymienionego dokumentu jest dostępny do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, pokój nr 23 oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Projekt zmiany MPZP Królówka

Rysunek planu

Download (PDF, 16.84MB)

Tekst planu

Download (PDF, 164KB)

Uwaga do zmiany MPZP Królówka

Download (PDF, 132KB)

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek

Download (PDF, 17.64MB)

Tekst

Download (PDF, 443KB)

Komentarze są wyłączone.