XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W ubiegłym tygodniu, 29 czerwca 2016r., w sali obrad Ratusza Miejskiego odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu. Po przyjęciu protokołu z XXII sesji i zgłoszeniu przez Radnych interpelacji, Burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska przedstawiła sprawozdanie z pracy międzysesyjnej. Następnie zebrani zapoznali się z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Nowy Wiśnicz, z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok, z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nowego Wiśnicza z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok, z uchwałą Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Nowy Wiśnicz za 2015 rok.

Opinie te pozytywnie oceniały działania Burmistrza w 2015r. Następnie Radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowy Wiśnicz za 2015 rok.

Kolejnym bardzo ważnym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowego Wiśnicza z wykonania budżetu za 2015r. Wszyscy Radni zgromadzeni na sali opowiedzieli się jednogłośnie za udzieleniem absolutorium Pani Burmistrz Małgorzacie Więckowskiej. Ponadto podczas obrad przyjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016r., Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2016r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu za 2015r., przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz, zmiany uchwały o przystąpieniu Gminy Nowy Wiśnicz do Stowarzyszenia Gmin Małopolskich, zmian w statucie SPG ZOZ w Nowym Wiśniczu, przyjęcia Strategii Rozwiązania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2016-2021, przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2021, przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Nowy Wiśnicz obejmującej miejscowość Kopaliny. Do porządku obrad wprowadzonych zostało przez Burmistrza dodatkowych pięć uchwał w sprawie zmiany statutu Gminy Nowy Wiśnicz, udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Muchówce, udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomiu Dużym, udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniczu Małym, udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chronowie. Tak więc na sesji Radni podjęli łącznie 18 uchwał. Po dyskusji o innych bieżących sprawach gminy zakończono obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu.

Komentarze są wyłączone.