Informacja Burmistrza Nowego Wiśnicza dotycząca procedur planistycznych zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Leksandrowa i Połom Duży

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi postępu procedur planistycznych w zakresie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Leksandrowa i Połom Duży, Burmistrz Nowego Wiśnicza informuje poniżej o podjętych działaniach:
Po pierwszym wyłożeniu projektów planów do publicznego wglądu:
– do zmiany planu wsi Leksandrowa wpłynęło 61 uwag, z czego 45 dotyczyło protestu wobec projektowanej linii wysokiego napięcia, a 16 dotyczyło innych spraw.
– do zmiany planu wsi Połom Duży wpłynęło 39 uwag, z czego 24 dotyczyło protestu wobec projektowanej linii wysokiego napięcia, a 15 dotyczyło innych spraw.
W przypadku obydwu projektów zmian planów wśród uwag dotyczących linii wysokiego napięcia były protesty kierowane od pojedynczych osób oraz protesty zbiorowe.
Zgodnie z zapisem w art.17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Burmistrz rozstrzyga uwagi w terminie 21 dni.
Rozstrzygając uwagi Burmistrz kierowała się wymogiem nienaruszania ustaleń studium, do czego obliguje art.20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym wszystkie uwagi w sprawie protestu przeciwko projektowanej linii wysokiego napięcia 110 kV musiały zostać odrzucone.
Informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia uwag procedury planistyczne muszą być ponowione a projekty tych planów, które były przedmiotem I-go wyłożenia nie zostaną przedłożone Radzie Miejskiej do uchwalenia.
Jednocześnie, mając świadomość społecznego braku akceptacji dla przedstawionych podczas pierwszego wyłożenia projektów zmian mpzp Burmistrz Nowego Wiśnicza podjęła działania
mające na celu znalezienie optymalnego rozwiązania konfliktu przestrzennego, jaki został uwidoczniony w procedurach planistycznych.
Po sugestiach zawartych w opinii Gminnej Komisji Urbanistycznej, Burmistrz Nowego Wiśnicza wystąpiła do Zarządu Województwa o zajęcie stanowiska w sprawie opcji nieuwzględnienia w projektach zmian mpzp linii wysokiego napięcia, czyli usunięcia jej z projektów zmian planów. W dniu 16.06.2016r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego, z której wynika, iż odpowiedzi na powyższe można się spodziewać w pierwszych dniach miesiąca lipca.
Poniżej zamieszczamy kopię pisma Burmistrz do Zarządu Województwa.
Dalsze działania zależą od stanowiska, jakie zajmie Zarząd Województwa.
Procedury zmian planów miejscowych są i będą prowadzone w sposób transparentny, a wobec zaistniałego konfliktu udział społeczeństwa w jego rozwiązaniu jest szczególnie ważny i cenny.
Dlatego, po otrzymaniu stanowiska Zarządu Województwa, Burmistrz Nowego Wiśnicza zorganizuje zebranie dla zainteresowanych osób, z udziałem projektantów, na którym zostanie przedstawione stanowisko Zarządu Województwa, oraz zaprezentowane możliwe warianty dalszego postępowania w procedurach planistycznych zmiany miejscowych planów zagospodarowania wsi Leksandrowa i Połom Duży. Burmistrz Nowego Wiśnicza liczy na udział mieszkańców we wspólnym wypracowaniu najlepszego możliwego rozwiązania oraz wariantu dalszego postępowania w prowadzonych procedurach planistycznych.
Mając świadomość jak długo niektórzy zainteresowani czekają na uchwalenie zmiany planu Burmistrz Nowego Wiśnicza zwraca się o okazanie zrozumienia i cierpliwości oraz o podjęcie dialogu, ponieważ w obecnej sytuacji znalezienie wyjścia optymalnego wymaga konsultacji i spokojnej, rzeczowej dyskusji.
Zdaniem Burmistrz Nowego Wiśnicza naszym wspólnym dążeniem powinno być, byśmy w wyniku uchwalenia zmian planów osiągnęli efekt nie w postaci planów miejscowych uchwalonych wbrew potrzebom i oczekiwaniom, ale w postaci planów będących prawem miejscowym zawierającym rozwiązania zaakceptowane społecznie – bez względu na to, czy będą one uwzględniały żądania poszczególnych osób lub grup osób, czy będą wynikiem kompromisu, powinny one być słuszne z punktu widzenia interesu zbiorowości, jaką jest społeczeństwo i w jak najwyższym stopniu powinny być przedmiotem społecznej akceptacji.

Download (PDF, 883KB)

Komentarze są wyłączone.