Informacja o zaawansowaniu prac dot. zmian w MPZP

Informacja o zaawansowaniu prac
przy zmianach Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
dla miejscowości Chronów, Kopaliny, Królówka,
Leksandrowa (część miejscowości), Łomna, Muchówka,
Olchawa, Połom Duży, 
Stary Wiśnicz (część miejscowości).

POBIERZ PLIK

1. Królówka

Zmiana MPZP jest na etapie wprowadzania przez firmę opracowującą plan ostatnich korekt, które wynikły z uzgodnień przesłanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jednocześnie, po wejściu w życie ustawy
o rewitalizacji, która zmieniła zapisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nastąpiła konieczność sporządzenia dodatkowej analizy wymaganej
do uchwalenia tego planu. Obecnie przygotowywane są materiały niezbędne do opracowania w/w analizy.

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: części miejscowości Leksandrowa, Kopaliny, Połom Duży, Łomna

• Kopaliny, Leksandrowa

Procedury zmiany MPZP są na etapie uzyskiwania pozytywnej zgody Ministra Rolnictwa
w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Pismami z dnia
30 września 2015 roku (wpływ do tut. Urzędu, dnia: 05.10.2015) Urząd został poinformowany o przekazaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego materiałów
i opinii do Ministra Rolnictwa. Po uzyskaniu zgody możliwe będzie zapoznanie się mieszkańców z rysunkami obu planów. Jednocześnie prowadzone są procedury o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

• Łomna, Połom Duży

Procedury zmiany MPZP dla miejscowości Łomna i Połom Duży są na etapie uzyskiwania pozytywnej zgody Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze. Pismami z dnia 19 października 2015 roku (wpływ do tut. Urzędu, dnia: 26.10.2015) Urząd został poinformowany o przekazaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego materiałów i opinii do Ministra Rolnictwa. Po uzyskaniu zgody możliwe będzie zapoznanie się mieszkańców z rysunkami obu w/w planów. Jednocześnie prowadzona jest procedura o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne.

Według informacji telefonicznej uzyskanej w Ministerstwie Rolnictwa na obecną chwilę nie jest możliwe określenie konkretnej daty wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Wiśnicza:

Procedura zmiany MPZP dla miejscowości Stary Wiśnicz jest na etapie uzyskiwania pozytywnej zgody Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych
na cele nierolnicze. W dniu 20 listopada 2015 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo (z dnia 16 listopada 2015 roku) o przekazaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego materiałów i opinii do Ministra Rolnictwa. Po uzyskaniu zgody możliwe będzie wyłożenie planu do publicznego wglądu.

Według informacji telefonicznej uzyskanej w Ministerstwie Rolnictwa na obecną chwilę nie jest możliwe określenie konkretnej daty wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olchawy

Dla miejscowości Olchawa procedura zmiany MPZP jest na etapie uzyskiwania pozytywnej zgody Ministra Rolnictwa w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. W dniu 02 listopada 2015 roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo (z dnia
28 października 2015 roku) o przekazaniu przez Marszałka Województwa Małopolskiego materiałów i opinii do Ministra Rolnictwa. Następnie, po uzyskaniu zgody możliwe będzie zapoznanie się mieszkańców z rysunkiem planu.

Według informacji telefonicznej uzyskanej w Ministerstwie Rolnictwa na obecną chwilę nie jest możliwe określenie konkretnej daty wydania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chronów i Muchówka

• Muchówka

W dniu 4 grudnia 2015 roku został wysłany wniosek o wyrażenie pozytywnej opinii
na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze do Marszałka Województwa Małopolskiego. Czekamy na informację o pozytywnym zaopiniowaniu złożonego wniosku i przekazaniu go do Ministra Rolnictwa.

• Chronów

W dniu 22 grudnia 2015 roku wysłany został wniosek do Marszałka Województwa Małopolskiego o wydanie opinii w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych położonych w miejscowości Chronów na cele nierolnicze. Następnie, po wydaniu przez niego pozytywnej opinii, materiały zostaną przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi celem wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz