Informacja z przebiegu XVI Sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu

W dniu 27 listopada 2015 r. o godz. 8:00 w Sali obrad Ratusza Miejskiego w Nowym Wiśniczu odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. W obradach uczestniczyło 15 radnych. Obradom przysłuchiwali się przybyli na sesję zaproszeni goście, sołtysi, dyrektorzy szkół, przedszkoli, instytucji i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz. Na wniosek Burmistrza Nowego Wiśnicza z porządku obrad wycofano uchwałę zawarcia porozumienia dotyczącego organizacji transportu zbiorowego i wprowadzono uchwałę dotyczącą wstępnego wskazania miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z XV sesji. Następnie radny Leksandrowej Pan Zbigniew Klimek i radny Nowego Wiśnicza Pan Henryk Kopańczyk złożyli interpelacje. W kolejnym punkcie obrad Burmistrz Nowego Wiśnicza Pani Małgorzata Więckowska przedstawiła istotne działania związane z bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentacją Gminy na zewnątrz. Po wystąpieniu Burmistrza głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Joanna Pyrz, przedstawiając opinię komisji dotyczącą zbadania prawidłowości postępowania ze środkami finansowymi pochodzącymi ze sprzedaży mienia gminnego sołectwa Olchawa. Następnie Pan Marcin Korta odczytał informację o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego i przystąpiono do podjęcia uchwał w następujących sprawach:
– zmiany uchwały budżetowej Gminy Nowy Wiśnicz na 2015 r.,
– Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Wiśnicz na lata 2015 – 2021,
– przekazania środków finansowych na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej,
– zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu,
– uchwalenia programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
– zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego a także tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz,
– określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz,
– zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Wiśnicz,
– określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
– określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
– zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości,
– obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016,
– ustalenia wzorów formularza informacji i formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
– zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
– ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Nowy Wiśnicz na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
– pozbawienia statusu pomnika przyrody,
– wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej,
– wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
– zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli ugody zawartej przez gminną instytucję kultury,
– wstępnego wskazania miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej.

Wszystkie uchwały oprócz ostatniej zostały szczegółowo omówione podczas wspólnych komisji rady. Dyskusje wzbudziła uchwała dotycząca zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśniczu i tu też 3 radnych wstrzymało się od głosu i 2 radnych zagłosowało przeciwko, pozostali zagłosowali na tak. Przy podejmowaniu uchwały na temat zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli ugody zawartej przez gminną instytucję kontroli jeden radny wstrzymał się od głosu. Pozostałe uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Następnie po udzieleniu odpowiedzi przez Panią Burmistrz na zgłoszone przez radnych na początku obrad interpelacje Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XVI sesji Rady Miejskiej.

UCHWALA NR XVI/111/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM WIŚNICZU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Wiśniczu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Brzękowskiego w Nowym Wiśnicz wraz z uzasadnieniem

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz