APEL O WYKASZANIE TRAW I CHWASTÓW NA TERENIE GMINY NOWY WIŚNICZ

wykaszanie

Burmistrz Nowego Wiśnicza przypomina właścicielom, zarządcom, użytkownikom wieczystym oraz dzierżawcom i posiadaczom gruntów z terenu Gminy Nowy Wiśnicz o obowiązku wykaszania traw i niszczenia chwastów na swoich nieruchomościach.
    Zachwaszczone grunty stanowią zagrożenie dla upraw rolniczych, ogrodniczych oraz stwarzają niebezpieczeństwo pożarowe dla najbliżej położonych zabudowań i terenów leśnych.
    Zaniedbane grunty działek wpływają negatywnie na estetyczny wygląd terenu naszej Gminy oraz stają się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania i intensywnego rozmnażania różnych szkodników i gryzoni, a także stwarzają duże utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji sąsiednich, zagospodarowanych działek.
    Poprzez samosiewy dodatkowo zarastają roślinnością drzewiastą. Trawy oraz część roślin drzewiastych i zielnych jest alergenna. Stają się również miejscem składowania odpadów.
    Likwidacja chwastów powinna być przeprowadzona co roku systematycznie w okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.
    Jednocześnie informuje się, że właściciel gruntu sąsiedniego może wystąpić z roszczeniami o charakterze cywilno–prawnym w stosunku do właściciela lub posiadacza gruntu, na którym wstępuje zachwaszczenie.
    Równocześnie należy zwrócić uwagę na kategoryczny zakaz wypalania traw. Parafrazując art. 13 ust. 14 ustawy o ochronie przyrody „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
    W sytuacji, gdy zachwaszczona i zarośnięta działka przyczyni się do zwiększenia zagrożenia pożarowego, zaniechanie obowiązku wykoszenia działki może również rodzić odpowiedzialność karną na podstawie art. 82 Kodeksu wykroczeń, stanowiąc podstawę do nałożenia mandatu karnego.
    W trosce o estetyczny wygląd naszej Gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo pożarowe, apeluję o jak najszybsze przystąpienie do wykaszania zachwaszczonych gruntów, celem uniknięcia wymienionych zagrożeń.

____________________

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz