Informacja ws. mikroinstalacji prokonsumenckich – wyniki konkursu

Informacja dotycząca wyników konkursu w zakresie “mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania 321 “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objetej PROW na lata 2007-2013.

W ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresu operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej, z przeznaczeniem na potrzeby własne, który trwał od 8 maja do 1 czerwca br. złożono 55 wniosków o przyznanie pomocy na łączną wnioskowaną kwotę dofinansowania 38 995 741,40 zł ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.

Ocena wniosków
Pierwszy etap oceny wniosków stanowiła ocena formalna. Po jej zakończeniu dokonano oceny punktowej.

O przyznaniu pomocy decydowała suma uzyskanych punktów, przyznanych na podstawie następujących kryteriów:
1) dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kształtuje się na poziomie:
a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 4 punkty,
b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty,
c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 2 punkty,
d) powyżej 100% średniej krajowej – 0 punktów;
2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego położona jest gmina, w której jest planowana realizacja operacji w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było:
a) wyższe od średniej w województwie – 2 punkty,
b) równe ze średnią w województwie – 1 punkt,
c) niższe od średniej w województwie – 0 punktów;
3) wnioskowana kwota dofinansowania na każdym etapie jej realizacji wynosi nie więcej niż 50 % kosztów kwalifikowalnych operacji – 2 punkty;
4) kryterium regionalne – od 0 do 2 punktów;
5) jeżeli koszty kwalifikowalne operacji dotyczą budowy mikroinstalacji prosumenckich, na obiektach niebędących obiektami użyteczności publicznej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz 690, z póżn. zm.), na poziomie:
a) niższym niż 50% kosztów kwalifikowalnych – 0 punktów,
b) równym lub wyższym 50% kosztów kwalifikowalnych – 4 punkty.

Na podstawie ww. kryteriów wnioskodawca mógł uzyskać maksymalnie 14 punktów. Warunkiem przyznania pomocy było uzyskanie co najmniej 5 punktów. Gmina Nowy Wisnicz uzyskała 8 pkt.

Po dokonaniu oceny złożonych wniosków, do przyznania pomocy zostało zakwalifikowanych 51 projektów na łączną kwotę pomocy 35 527 441 zł. Negatywną ocenę otrzymały 3 projekty (Gmina Iwanowice, Gmina Tymbark i Gmina Szaflary), a jeden Wnioskodawca (Gmina Szczucin) wycofał się z konkursu.

Samorząd Województwa Małopolskiego, po zatwierdzeniu listy operacji zawrze umowy z trzema Wnioskodawcami, których operacje zostały umieszczone na trzech najwyższych pozycjach listy:
1. Gmina Kamienica,
2. Gmina Radgoszcz,
3. Gmina Czarny Dunajec.

Wniosek Gminy Nowy Wiśnicz został umieszczony na 233 miejscu listy krajowej, tak więc ze względu na niewystarczajace środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji.

Pomoc na pozostałe pozytywnie ocenione operacje, między innymi wniosek złożony oprzez Gminę Nowy Wiśnicz, zostanie przyznana według kolejności ustalonej na liście krajowej sporządzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie list operacji przekazanych przez wszystkie samorządy województw.

W związku z powyższym, operacja oczekiwać będzie na dostępność środków finansowych w danym naborze, o czym Gmina zostanie poinformowana.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz