Odnawialne źródła energii – nabór wniosków

INFORMACJA W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROGRAMU „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
NA LATA 2007-2013

Uprzejmie informuję, iż w dniu 24 marca 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie MRiRW zmieniające rozporządzenie z dnia 1 kwietnia 2008 roku., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Wprowadzone w rozporządzeniu zmiany dają m. in. możliwość w ramach środków PROW 2007-2013 przyznawania pomocy na realizację operacji dotyczących budowy mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej lub cieplnej z przeznaczeniem na potrzeby własne, w przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób (wytworzona energia nie może być sprzedawana). Beneficjentem działania może być jedynie gmina. Środki przeznaczone na realizację operacji polegających na budowie mikroinstalacji prosumenckich w ramach przedmiotowego działania wynoszą 22 750 000 euro dla całego kraju. Dofinansowanie operacji ze środków PROW 2007-2013, dla jednej gminy, może wynieść maksymalnie do 200 000 euro przy 90% poziomie dofinansowania. Gmina Nowy Wiśnicz planuje przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej oraz na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Wnioski ogłoszone przez Województwo Małopolskie w ramach w/w działania gmina może składać w terminie od 8 maja 2015 roku do 1 czerwca 2015 roku.
W związku z powyższym Burmistrz Nowego Wiśnicza zachęca wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków dotyczących uczestnictwa w projekcie. W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.

Do pobrania dokumenty:

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR OŚWIADCZENIA

PUSTY FORMULARZ OŚWIADCZENIA

Poniżej kilka najważniejszych informacji:
– Przez mikroinstalację prosumencką należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii umożliwiającą wytworzenie energii, w tym elektrycznej lub cieplnej w ilości nie większej niż wynosi zużycie tej energii przez gospodarstwo domowe lub obiekt użyteczności publicznej, przy czym łączna moc zainstalowana tej instalacji nie może przekroczyć 40 kW mocy elektrycznej lub 120 kW mocy cieplnej w przypadku jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Oznacza to, że jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania w ramach przedmiotowego działania jest zużycie wyprodukowanej energii w 100% na potrzeby własne danego użytkownika mikroinstalacji. Beneficjentem działania jest gmina. Gmina w ramach umowy użyczenia może przekazać wszystkie lub część zakupionych w ramach działania mikroinstalacji osobom fizycznym. W przypadku przekazania mikroinstalacji osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana tylko na potrzeby gospodarstwa domowego tych osób. Mikroinstalacja będzie mogła być montowana na budynkach mieszkalnych, budynkach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, budynkach gospodarczych lub budynkach wielorodzinnych. Usytuowanie mikroinstalacji podyktowane będzie bardzo często właściwym i najbardziej wydajnym dla pracy danej mikroinstalacji usytuowaniem (np. nasłonecznieniem danej elewacji). Należy jednak pamiętać, że uzyskana energia z mikroinstalacji może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby obiektów użyteczności publicznej lub gospodarstw domowych osób, którym gmina w drodze umowy użyczenia przekazała mikroinstalację. Zgłoszenie mikroinstalacji do zakładu energetycznego powinien dokonać ten u kogo będzie fizycznie zainstalowana mikroinstalacja i kto jest przyłączony do sieci jako odbiorca końcowy energii (ta osoba, która ma już podpisaną umowę z zakładem energetycznym na świadczenie usług w zakresie dostaw energii elektrycznej do danego gospodarstwa domowego).

REALIZACJA PROJEKTU UZALEŻNIONA JEST OD OTRZYMANIA DOFINASOWANIA W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW) ORAZ ZABEZPIECZENIA ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA REALIZACJĘ W/W PRZEDSIĘWZIĘCIA W BUDŻECIE GMINY NOWY WIŚNICZ.

Do pobrania dokumenty:

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU

WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR OŚWIADCZENIA

PUSTY FORMULARZ OŚWIADCZENIA

Kontakt i szczegółowe informacje w sprawie projektu:
Katarzyna Jankowicz, pok. nr 16, tel. 014/685 09 30
Mirosław Obrał, pok nr 18, tel. 014/685 09 25

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz