Informacja dot. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

W związku z trwającymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz wyborami sołtysów oraz członków rady sołeckiej przypominamy, iż kwestię wyborów organów jednostki pomocniczej gminy reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), zgodnie z którą art. 36 ust. 2 ustawy wskazuje, że „sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania”. W myśl przepisu art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks Wyborczy ( Dz. U. nr 21 poz. 112 ze zmianami), wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie w urzędzie gminy pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL.

Do wniosku dołącza się:
1) kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
2) pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz