Zmiany w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu Nr V/29/15 z dnia 6 lutego 2015r. zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie przysługują rodzinom wielodzietnym prowadzącym gospodarstwo domowe, w którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (obecnie 456 zł).

Zwolnienie nastąpi po dokonaniu zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki do deklaracji dot. współwłaścicieli
Oświadczenie osoby zobowiązanej do złożenia deklaracji wskazujące liość osób zamieszkałych w nieruchomości

W przypadku gospodarstw domowych, które korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przy złożeniu deklaracji zmieniającej o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości winien dołączyć decyzję MOPS o ich przyznaniu.

Pozostali właściciele gospodarstw domowych, których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej, mają obowiązek złożyć oświadczenie o dochodach (określając dochód netto w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej).

UWAGA !!!

Rodziny wielodzietne, które korzystały z dopłat na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, a nie będą kwalifikować się do w/w zwolnienia, winny zgłosić się do urzędu pok. nr 12 (przy podatkach) celem złożenia deklaracji zmieniającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek utrzymanych po dniu 1 lutego 2015 r. na dotychczasowym poziomie, ale już bez dopłat ze strony gminy.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz