Informacja o zmianie mpzp wsi Królówka

Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi Królówka oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Królówka.

W chwili obecnej w Zespole ds. gospodarki przestrzennej trwają prace nad weryfikacją zmian wprowadzonych przez firmę urbanistyczną, wynikających z decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-267/14 z dnia 7 października 2014r. i decyzji GZ.tr.057-602-1/14 z dnia 5 grudnia 2014r. oraz wniosku Burmistrza Nowego Wiśnicza dotyczącego wyznaczenia nowych terenów zabudowy zagrodowej na działkach wyłączonych w/w decyzjami z terenów zabudowy jednorodzinnej.

Zgodnie z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac w połowie marca powinno nastąpić publiczne wyłożenie projektu zmiany studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego Królówki (zgodnie z art. 11 pkt 10 oraz art. 17 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ogłoszenie o wyłożeniu musi nastąpić na co najmniej 7 dni przed wyłożeniem, a okres wyłożenia nie powinien być krótszy niż 21 dni).
Kolejnym etapem prac będzie 21- dniowy okres zbierania uwag do projektu studium oraz projektu planu (zgodnie z art. art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Burmistrz niezwłocznie rozpatrzy złożone do projektu studium i projektu planu uwagi – w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Zatem realnym terminem uchwalenia zmiany studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz w granicach administracyjnych wsi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Królówki jest połowa maja 2015r.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz