Zmiany w dopłatach dla rodzin wielodzietnych 4+

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zmiany w dopłatach dla rodzin wielodzietnych (4+) od dnia 01.02.2015 roku

W związku z wejściem  w życie ustawy  z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lutego 2015 roku, traci moc uchwała Nr XXII/210/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  do stawki opłaty przypadającej  na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie.

Ponieważ ustawodawca nie daje gminom możliwości przyznawania dopłat od dnia 1 lutego 2015r. rodziny wielodzietne 4+ objęte  dotychczas dopłatą mają obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek, utrzymanych po dniu 1 lutego 2015 r. na dotychczasowym poziomie, ale już bez dopłat ze strony gminy.

Stawki te wynoszą  przy odpadach zbieranych selektywnie    –  6 zł od mieszkańca miesięcznie,
a przy odpadach, które nie są zbierane w sposób selektywny –  9 zł od mieszkańca miesięcznie.

Jednocześnie informuje się, że projektowane jest wprowadzenie stosowną uchwałą Rady Miejskiej częściowego zwolnienia z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodzin wielodzietnych prowadzących  gospodarstwo domowe, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczających kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej (obecnie 456 zł.).

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz