OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

z dnia 12 marca 2014 r.

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza  II otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn.

„wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

I. Rodzaj zadania

Zadanie : „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.

II. Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn.zm) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1.Planowana kwota dotacji wynosi 39 825,00 zł (słownie; trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), w tym 8 100,00 wkład własny gminy – rzeczowy (gmina zapewnia lokal wraz z infrastrukturą i mediami). Planowana kwota dotacji obejmuje okres funkcjonowania ośrodka od dnia 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. W związku z faktem przełożenia terminu rozpoczęcia funkcjonowania ośrodka planowana kwota dotacji ulega zmniejszeniu zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

2.Planowana kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej   z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

3.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.Oferent może złożyć jedną ofertę i otrzymać jedną dotację na realizację zadania.

5.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

6.W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta nie będzie on związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

7.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wzór umowy został określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

8.Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku gdy:

a/ rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b/ podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c/ zostały ujawnione nieznane, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

d/ podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przejęcia dotacji.

9.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez gminę Nowy Wiśnicz z w/w przyczyn, gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin i warunki realizacji zadania;

1.Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

2.Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

3.Podmioty, o których mowa w pkt 2 powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4.Oferta musi być złożona na formularzu wzoru oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

5.Do oferty należy dołączyć:

1/ aktualny odpis (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu,

2/ pisemną zgodę (oryginał oświadczenia albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przeprowadzenie przez upoważnionego/ych/ pracownika/ów/ Gminy kontroli w zakresie: prawidłowego wykonywania zadania, wydatkowania przekazywanych środków finansowych oraz trybu zatrudniania pracowników, a także realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3/ opis uprzednio realizowanych przez Podmiot zadań zbliżonych zakresem rzeczowym do zadania, którego dotyczy konkurs lub oświadczenie o nierealizowaniu dotychczas podobnych zadań,

4/ kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika ośrodka oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie animatora.

5/ nr rachunku bankowego.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z treścią pkt1.

VI. Termin składania ofert;

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu Rynek 38 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia  2014 r. do godziny 15.00 lub za pośrednictwem poczty. – decyduje data wpływu. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Podmioty, które składają ofertę zobowiązane są do złożenia jej w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „OTWARTY KONKURS OFERT wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą “

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin
dokonania wyboru ofert;

1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 kwietnia 2014 r. o godz.9.00.

2.Wybór oferty nastąpi do 7  kwietnia 2014 r.

3.Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Nowym Wiśniczu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

4.Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/277/2013 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2012r w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r.

5.Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

6.Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty w terminie nieprzekraczającym trzech dni od dnia otrzymania wezwania.

7.Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według kryteriów formalnych i merytorycznych.

8.Ocena ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez komisję konkursową na kartach oceny formalnej.

9.Ocena ofert pod względem merytorycznym zostanie dokonana przez komisję konkursową  na kartach indywidualnej oceny.

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w poprzednich latach.

1.Burmistrz Nowego Wiśnicza nie realizował w 2014 r. roku (do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu) zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy”.

2.Burmistrz Nowego Wiśnicza nie realizował w 2013 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy”.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone są w warunkach konkursu stanowiących zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

B U R M I S T R Z

(-) mgr inż. Stanisław Gaworczyk

Załącznik nr 1

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz