Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków

OGŁOSZENIE

Burmistrza Nowego Wiśnicza

w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych

w ramach zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2014 roku

Na podstawie § 3, ust 1uchwały nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia

30 marca 2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 194 poz. 1544 z późn. zm.)

zawiadamiam, że:

nabór wniosków odbywa się od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia 31 stycznia 2014 roku.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu lub pocztą, w kopertach zamkniętych, oznaczonych napisem „Konkurs na dotacje w 2014r. – kultura fizyczna i sport”.

Za datę złożenia wniosku przez wnioskodawcę uznaje się dzień jego wpływu na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu.

Do złożenia wniosku uprawniony jest wnioskodawca, spełniający łącznie poniższe warunki:

1) jest osobą prawną,

2) prowadzi działalność na terenie Gminy Nowy Wiśnicz,

3) nie działa w celu osiągnięcia zysku.

Nie spełnienie przez wnioskodawcę któregokolwiek z w/w warunków skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Przedmiot dofinansowania, tryb wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie, warunki otrzymania dofinansowania oraz wzór wniosku o udzielenie dofinansowania określa uchwała nr V/33/11 Rady Miejskiej w Nowym Wiśnicz z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Nowy Wiśnicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 194 poz. 1544 z późn. zm.)

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z Gminą Nowy Wiśnicz do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków przewidzianych na ten cel w budżecie w roku 2014 tj. do kwoty 200 000 złotych.

Dofinansowanie może być udzielone w wysokości niższej niż wnioskowane – w takim przypadku Wnioskodawca może negocjować korektę harmonogramu oraz zakresu rzeczowego i finansowego projektu lub wycofać swój wniosek.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

Wniosek oraz komplet załączników dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

Nie spełnienie tych wymogów skutkuje pisemnym wezwaniem Wnioskodawcy do uzupełnienia braków formalnych wniosku w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Referat Edukacji, Promocji i Sportu – Paulina Roman

tel. 0-14 684 82 51.

Burmistrz Nowego Wiśnicza

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz