OGŁOSZENIE O KONKURSIE

            Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą“.

I. Rodzaj zadania

Zadanie : „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy.

II. Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn.zm) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

1. Planowana kwota dotacji wynosi 39 825,00 zł (słownie; trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych), w tym 8 100,00 wkład własny gminy – rzeczowy (gmina zapewnia lokal wraz z infrastrukturą i mediami).

2. Planowana kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na realizacje zadania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

IV. Zasady przyznawania dotacji;

1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn. zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Oferent może złożyć jedną ofertę i otrzymać jedną dotację na realizację zadania.

3. Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

4. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta nie będzie on związany złożoną ofertą. W takiej sytuacji oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wzór umowy został określony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

6. Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku gdy:

a/ rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,

b/ podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,

c/ zostały ujawnione nieznane, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,

d/ podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przejęcia dotacji.

7.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez gminę Nowy Wiśnicz z w/w przyczyn, gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin i warunki realizacji zadania;

1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 3 marca 2014r do 31 grudnia 2014 r.

2. Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

3. Podmioty, o których mowa w pkt 2 powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

4. Oferta musi być złożona na formularzu wzoru oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

5. Do oferty należy dołączyć:

1/ aktualny odpis (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu,

2/ pisemną zgodę (oryginał oświadczenia albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przeprowadzenie przez upoważnionego/ych/ pracownika/ów/ Gminy kontroli w zakresie: prawidłowego wykonywania zadania, wydatkowania przekazywanych środków finansowych oraz trybu zatrudniania pracowników, a także realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3/ opis uprzednio realizowanych przez Podmiot zadań zbliżonych zakresem rzeczowym do zadania, którego dotyczy konkurs lub oświadczenie o nierealizowaniu dotychczas podobnych zadań,

4/ kopie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje kierownika ośrodka oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie animatora.

5/ nr rachunku bankowego.

Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z treścią pkt1.

VI. Termin składania ofert;

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu Rynek 38 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r. do godziny 15.00 lub za pośrednictwem poczty. – decyduje data wpływu. Oferta niezłożona we wskazanym terminie, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Podmioty, które składają ofertę zobowiązane są do złożenia jej w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „OTWARTY KONKURS OFERT wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą “

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert;

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2014 r. o godz.9.00.

2. Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r.

3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Nowym Wiśniczu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

4. Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza No
wego Wiśnicza na zasadach określonych w Uchwale Nr XXIX/277/2013 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 23 grudnia 2012r w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 r.

5. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

6. Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty w terminie nieprzekraczającym trzech dni od dnia otrzymania wezwania.

7. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według kryteriów formalnych i merytorycznych.

8. Ocena ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez komisję konkursową na kartach oceny formalnej.

9. Ocena ofert pod względem merytorycznym zostanie dokonana przez komisję konkursową na kartach indywidualnej oceny.

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w poprzednich latach.

1. Burmistrz Nowego Wiśnicza nie realizował w 2014 r. roku (do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu) zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy“.

2. Burmistrz Nowego Wiśnicza nie realizował w 2013 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy”.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone są w warunkach konkursu stanowiących zał. nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

B U R M I S T R Z

(-) mgr inż. Stanisław Gaworczyk

zał. Nr 1

Szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert pn. „Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”

I. Zadanie: Przedmiotem zadania jest wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą realizowane poprzez utworzenie ośrodka wsparcia-klubu samopomocy.

II. Miejsce realizacji zadania:

Zespół Szkół w Nowym Wiśniczu ul. Kościelna 2

III. Charakterystyka zadania:

1.Ośrodek będzie działać 3 dni w tygodniu (poniedziałek, środka, czwartek) po minimum 4 godziny zegarowe dziennie w godzinach popołudniowych (1400-1800) w tym nie mniej niż dwa dni wspólnie z dziećmi i młodzieżą ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych lipiec, sierpień)

2.Liczba osób: 25 w tym 13 osób starszych i 12 dzieci i młodzieży – uczestnikami zajęć winny być osoby starsze, sugeruje się wiek powyżej 50 roku życia oraz dzieci i młodzież ucząca się.

3.Zadaniem ośrodka ma być prowadzenie działań o charakterze samopomocowym z akcentem na integrację pomiędzy osobami starszymi i młodzieżą lub dziećmi i podjęcie działań, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy osobami w podeszłym wieku i młodzieżą.

4. Przy realizacji niniejszego zadania należy uwzględnić następujące obszary integracji międzypokoleniowej:

1) Inicjatywy rodzinne, wzmacniające więzi międzypokoleniowe,

2) Kształtowanie świata wartości,

3) Przekazywanie dziedzictwa kulturowego, edukacja regionalna,

4) Praca ze wspomnieniami, lokalną historią, praca wokół tradycji, obrzędów,

5) Międzypokoleniowa wymiana umiejętności,

6) Inicjatywy artystyczne i edukacyjne,

7) Działania wokół nowych technologii.

5.Planowane efekty integracji osób w podeszłym wieku i młodzieży to;

1) Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych,

2) Budowanie i utrwalanie wartości patriotycznych, rodzinnych i prospołecznych oraz solidarności międzypokoleniowej.

3) Zapoznanie z historią i tradycją regionu, zainteresowanie bieżącą problematyką lokalną,

4) Zapoznanie i kultywacja lokalnych tradycji i rytuałów,

5) Rozszerzenie oferty spędzania wolnego czasu, uzyskanie nowych umiejętności manualnych,

6) Promocja talentów, poprawa wyników w nauce,

7) Rozwój zainteresowania nowymi technologiami, pozyskanie nowych umiejętności w tym zakresie.

IV. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 177 zł miesięcznie na jednego uczestnika zajęć w ośrodku w tym 141,00 finansowane ze środków budżetu państwa i 36,00 zł finansowane ze środków budżetu gminy (w formie rzeczowej).

V. Zasady przyznawania dotacji:

1. W przypadku, gdy okres działalności ośrodka nie obejmuje pełnego miesiąca, w tym na skutek rozpoczęcia działalności nie od pierwszego dnia miesiąca lub wstrzymania działalności na część miesiąca, dotację przyznaje się za niepełny miesiąc. Dotacja zależy od faktycznych dni działalności ośrodka.

2. Kwotę dotacji za niepełny miesiąc ustala się, mnożąc liczbę faktycznie zapewnionych dla uczestników miejsc w tym miesiącu przez liczbę dni, w których ośrodek funkcjonuje oraz stawkę dzienną za uczestnika wynoszącą 10,90 zł . Jeśli ośrodek zapewnia inną liczbę miejsc w poszczególnych dniach funkcjonowania, liczbę osobodni zapewnionych dla uczestników oblicza się dodając liczbę miejsc zapewnionych w każdym dniu funkcjonowania.

3. Dotacja, o której mowa w ust. 2, jest obniżana w przypadku niepełnej frekwencji.

4. Frekwencja będzie ustalana na podstawie list obecności prowadzonych w ośrodku wsparcia. Jako ważne będą traktowane wyłącznie podpisy osób, które złożyły wcześniej deklarację uczestnictwa w ośrodku.

5. Środki przeznaczone na realizację zadania, mogą być przeznaczane wyłącznie na wydatki związanej bezpośrednio z integracją międzypokoleniową .

6. Do 50% środków dotacji może być przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla osób realizujących zadanie, w tym etat kierownika, animatora i inne umowy (umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne).

7. W okresie od otwarcia ośrodka do zakończenia miesiąca kalendarzowego następującego po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym działania ośrodka wysokość dotacji za dany miesiąc wynosi zależnie od frekwencji uczestników w tym miesiącu:

a) frekwencja na poziomie 100 %-30% – 100% dotacji wyliczonej dla ośrodka

b) frekwencja na poziomie 29% i mniej – 75% dotacji wyliczonej dla ośrodka

8. W okresie następującym po okresie, o którym mowa w pkt 7), wysokość dotacji należnej za dany miesiąc zależy od frekwencji uczestników w tym miesiącu:

a) frekwencja na poziomie 100 % do 70% – 100%dotacji wyliczonej dla ośrodka,

b) frekwencja na poziomie 69 % do 50% – 75% dotacji wyliczonej dla ośrodka,

c) frekwencja na poziomie 49% i mniej – 50% dotacji wyliczonej dla ośrodka.

9.Środków z dotacji nie można przeznaczyć na:

a) transport uczestników na zajęcia,

b) pokrycie wydatków związanych z uczestnictwem w zajęciach osób nie będących uczestnikami ośrodka,

c)pokrycia kosztów imprez o charakterze lokalnym /masowym,

d)pokrycie wydatków na większą liczbę uczestników niż wynika z zapisów umowy,

e) na działania nie wskazane w harmonogramie i kosztorysie.

VI. Warunki realizacji zadania.

Działalność ośrodka będzie prowadzona z zachowaniem poniższych wymogów:

a) zapewnienie odpowiedniej liczby pomieszczeń do spotkań oraz odpowiednich warunków sanitarnych,

b) zapewnienie możliwości przygotowania gorących napojów,

c) zapewnienie dostępu do prasy codziennej i komputera,

d) kierownik ośrodka powinien posiadać kwalifikacje określone w ustawie o pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 w
w. ustawy, to jest 3-letni staż w pomocy społecznej i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej- zatrudniony na umowę o pracę lub na umowę zlecenie, preferowany wolontariat.

e) w ośrodku można zatrudnić animatorów na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną – preferowany wolontariat.

f) ośrodek jest zobowiązany prowadzić dokumentację potwierdzającą prowadzenie zajęć, składającą się w szczególności z dziennika zajęć, deklaracji uczestników i listy obecności.

VII. Kryteria formalne stosowane przy wyborze ofert.

1) Oferta złożona przez podmiot uprawniony,

2) Oferta posiada wypełnione wszystkie punkty formularza,

3) Oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

4) Oferta zawiera wymagane załączniki,

5) Oferta złożona we właściwy sposób,

6) Oferta złożona na właściwym formularzu.

7) Oferta złożona na zadanie ogłoszone w konkursie zgodnie z działalnością statutowa oferenta,

8) Oferta jest podpisana przez osoby do tego upoważnione zgodnie zapisami statutu i KRS.

VIII. Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert.

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Merytoryczna jakość wykonania zadania (przedstawiony ramowy opis zadania, harmonogram, zakładane rezultaty)

0-10

2.

Przygotowana kadra do realizacji zadania ( kwalifikacje)

0-10

3.

Planowany w realizacji zadania wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

0-10

4.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania (efektywność, oszczędność, rzetelność, poprawność)

0-5

5.

Doświadczenie oferenta w realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich.

0-5

1. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków Komisji Konkursowej stanowi „ocenę oferty”.

2. Wybrane zostaną oferty, które uzyskają największą ilość punktów.

3. W wyniku oceny może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na dane zadanie.

4. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Nowego Wiśnicza.

5. Dla decyzji w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

IX. Ocena realizacji zadania

1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Nowego Wiśnicza zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania obejmujące w szczególności:

1) stan realizacji zadania;

2) efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;

3) prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

4) prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

2. Wzór sprawozdania częściowego (rocznego) oraz końcowego z realizacji zadania, jest określony w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

B U R M I S T R Z

(-) mgr inż.Stanisław Gaworczyk

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz