Nabór uczestników projektu

Logo

Już od stycznia rusza rekrutacja kolejnej już grupy uczestników do udziału w projekcie systemowym „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”. Projekt ten realizuje w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej — Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu. Do udziału w nim serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nowy Wiśnicz korzystających z jakiekolwiek formy pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat).

POKL


Celem Programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i minimalizowanie problemów wśród osób będących klientami pomocy społecznej oraz ich otoczenia poprzez realizacje kontraktów socjalnych. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych t.j.:

1. Zdobycie przez uczestników umiejętności z zakresu kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy przez udział w warsztatach terapeutycznych z zakresu kompetencji społecznych oraz w indywidualnym poradnictwie z doradcą zawodowym.

2. Zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w poradnictwie specjalistycznym i warsztatach.

3. Zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, minimalizowanie negatywnych skutków stosowania przemocy w rodzinie poprzez udział w m.in. Poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym, działaniach korekcyjno-edukacyjnych, wsparcie asystenta rodziny, mediatora, pomocy prawnej.

4. Minimalizowanie skutków niepełnosprawności oraz długotrwałej choroby poprzez m.in. Rehabilitację, wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej.

5. Zwiększenie aktywności i zaangażowania osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych; w działaniach służących usamodzielnianiu i aktywizowaniu, poprzez udział w szkoleniach/kursach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

W ramach projektu przewidziane do realizacji są następujące formy pomocy dla uczestników:

• warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych,
• indywidualne poradnictwo z psychologiem, doradcą zawodowym,
• poradnictwo z pedagogiem,
• pomoc asystenta rodziny, prawnika, mediacje rodzinne,
• grupy wsparcia
• turnusy rehabilitacyjne, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej,
• kursy, szkolenia doskonalące,
• uzupełnienie wykształcenia na poziomie gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nabór trwa od 07 stycznia do 14 lutego 2014 r. a następnie przez cały czas trwania projektu (zgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników projektu).

Szczegółowe informacje n.t. Programu, naboru oraz zasad rekrutacji możecie Państwo uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu, ul. Rynek 16 lub pod nr tel. 14 68 509 42.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz