Informacja z realizacji projektu

Logo

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO
„Czas na aktywność Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w 2013r.

Od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i minimalizowanie problemów poprzez realizację kontraktów socjalnych wśród osób będących klientami pomocy społecznej oraz ich otoczenia w Gminie Nowy Wiśnicz.

W dniach od 02.01.2013r. do 28.02.2013r. przeprowadzono rekrutację (zgodnie z regulaminem rekrutacji). Do udziału w projekcie zgłosiło się 33 osoby. Każda z tych osób wypełniła ankietę rekrutacyjną, która następnie została złożona w tut. Ośrodku. Po zweryfikowaniu ankiet z każdym potencjalnym uczestnikiem projektu został sporządzony przez dwóch pracowników socjalnych wywiad środowiskowy, w którym dokonano wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu oceniając ich potencjał, sytuację materialną i życiową. Do projektu zakwalifikowało się 23 beneficjentów. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc tworzyli listę rezerwową.
Projekt obejmował wsparcie poprzez :
– aktywizację społeczną,
– aktywizację zawodową,
– aktywizację edukacyjna,
– aktywizację zdrowotną.

W ramach instrumentu aktywizacji społecznej beneficjenci uczestniczyli:
• w grupowych warsztatach terapeutycznych z zakresu kompetencji społecznych prowadzonych w sali widowiskowo – kinowej w Nowym Wiśniczu.
Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania .
• w indywidualnym poradnictwie z psychologiem, które pomogło określić zakres potrzeb niezbędnych do osobistej aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjenta oraz zrozumieć własny problem, znaleźć odpowiedzi na pytania i wskazać perspektywy rozwojowe.
W ramach aktywizacji zawodowej uczestnicy projektu wzięli udział w indywidualnym poradnictwie z doradcą zawodowym. Poradnictwo to pozwoliło beneficjentom poznać swoje możliwości psychofizyczne, zebrać informacje o wykształceniu, zainteresowaniach, sytuacji zawodowej oraz dobrać odpowiednie kursy/szkolenia.

Po odbyciu w/w zajęć i zdiagnozowaniu potrzeb beneficjentów opracowano dla każdego uczestnika projektu indywidualne plany działania i formy wsparcia.

W ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej beneficjenci uczestniczyli w kursach:
• Kierowca wózków jezdniowych,
• Brukarz,
• Manicure, pedicure i stylizacja paznokci,
• Prawo jazdy kat. ”B”
• Obsługa kas fiskalnych z fakturowaniem i obsługa klienta
Ukończenie w/w kursów zwiększyło aktywność beneficjentów w usamodzielnianiu się na rynku pracy.

W ramach instrumentu aktywizacji zdrowotnej uczestnicy projektu korzystali z terapii psychologicznej, terapii rodzinnej połączonej z mediacjami i negocjacjami, psychoterapii. W/w terapie wpłynęły na poprawę relacji w rodzinie i poprawę jakości życia.

Ponadto beneficjenci korzystali z indywidualnego poradnictwa pedagogicznego i prawnego. Zajęcia te wpłynęły na zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zwiększyły poczucie własnej wartości i zmotywowały do zmian swojej sytuacji życiowej.

Dnia 16 grudnia 2013r odbyło się spotkanie na zakończenie projektu na którym podsumowano całoroczną ścieżkę udziału w zaplanowanych działaniach i usystematyzowało uczestnikom projektu zdobytą wiedzę.
W trakcie realizacji projektu uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe ze środków budżetu gminy w formie zasiłków celowych na które przeznaczono kwotę w łącznej wysokości 23.297,69 zł
Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie kierownik projektu (Ewelina Góral), koordynator merytoryczny (Maria Dobranowska), specjalista ds. rozliczeń (Lucyna Leszczyńska). Dwóch pracowników socjalnych (Agata Skirło i Anna Papuga) prowadziło pracę socjalną poprzez kontrakty socjalne.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Nowy Wiśnicz.

Opracowała : Maria Dobranowska

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz