Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. ”wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”.

I. Rodzaj zadania
Zadanie : „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą”, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy

II. Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn.zm) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Planowana kwota dotacji wynosi 72.600 zł ( słownie; siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych ), w tym : 20% wkład własny gminy – rzeczowy

IV. Zasady przyznawania dotacji:
1.Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.Oferent może złożyć jedną ofertę i otrzymać jedną dotację na realizację zadania.
3.Zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.
4.W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
5.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem, zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
6.Burmistrz Gminy Nowy Wiśnicz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania z nim umowy i cofnąć dotację w przypadku gdy:
a/rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b/podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych,
c/zostały ujawnione nieznane, okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
d/ podmiot nie dysponuje rachunkiem bankowym dla przejęcia dotacji.
7.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez gminę Nowy Wiśnicz z w/w przyczyn, gmina może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin i warunki realizacji zadania;
1.Zadanie będzie realizowane w okresie od 4 marca 2013r. do 31 grudnia 2013r.
2.Uczestnicy konkursu: organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r Nr 234 poz.1536 późn.zm) lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.
3.Podmioty o których mowa wpkt.2 które powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r).
3.Oferta musi być złożona na formularzu wzoru oferty stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r),
4.Do oferty należy dołączyć:
1/aktualny odpis (oryginał albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru bądź inny dokument określający pełną nazwę, status prawny oraz zakres prowadzonej przez podmiot działalności, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Powyższy dokument powinien jednoznacznie wskazywać osobę/y upoważnioną/e do dokonywania czynności prawnych w imieniu podmiotu,
2/ pisemną zgodę (oryginał oświadczenia albo kopia potwierdzona za zgodność z pisemną zgodę (oryginał oświadczenia albo kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) na przeprowadzenie przez upoważnionego/ych/ pracownika/ów/ Gminy kontroli w zakresie: prawidłowego wykonywania zadania, wydatkowania przekazywanych środków finansowych oraz trybu zatrudniania pracowników, a także realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3/opis uprzednio realizowanych przez Podmiot zadań zbliżonych zakresem rzeczowym do zadania, którego dotyczy konkurs lub oświadczenie o nierealizowaniu dotychczas podobnych zadań,
4/.Oferent powinien wykazać się zasobami kadrowymi oraz rzeczowymi koniecznymi z punktu widzenia realizacji zadania. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i prawem zamówień publicznych.
Wszystkie powyższe dokumenty winny zostać podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta zgodnie z treścią pkt.1

VI. Termin składania ofert;
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta w Nowym Wiśniczu Rynek 38 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2013r. do godziny 15.00 lub za pośrednictwem poczty. – nie decyduje data stempla pocztowego. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową. Podmioty, które składają ofertę zobowiązane są do złożenia jej w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy zamieścić dopisek: „OTWARTY KONKURS OFERT wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą ”

VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert;
1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2013r. godz.8.00
2.Wybór oferty nastąpi w dniu 25.02.2013r
3.Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie ofert zostanie zamieszczone niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej UM w Nowym Wiśniczu, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu.
4.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Nowego Wiśnicza na zasadach określonych w Uchwale Nr XXI/204/12 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 10 grudnia 2012r w sprawie uchwalenie programu współpracy Gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 r.
3.Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
4.Dopuszcza się możliwość wezwania oferenta do uzupełnienia oferty w terminie nie przekraczającym trzech dni od dnia otrzymania wezwania.
5.Oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową według kryteriów formalnych i merytorycznych.
6. Ocena ofert pod względem formalnym zostanie dokonana przez komisję konkursową na kartach oceny formalnej.
7.Ocena ofert pod względem merytorycznym zostanie dokonana przez komisję konkursową na kartach indywidualnej oceny.

VIII. Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w poprzednich latach.
1.Burmistrz Nowego Wiśnicza nie realizował w 2013r roku ( do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu) zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn.” wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą poprzez utworzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy” .
2.Burmistrz Nowego Wiśnicza realizował w 2012r zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, o którym mowa w pkt.1. Zadanie było realizowane w trybie pozakonkursowym na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Fundację Amicus Pauperum im. ks. J. Strugały, która otrzymała dotację na ten cel w wys.9.682,52 zł z tego wkład własny gminy 1.822,52 zł )
Pozostałe informacje dotyczące konkursu określone są w warunkach konkursu stanowiących zał.nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Załącznik nr 1

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz