Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

W dniu 17 stycznia 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy „Szreniawa-Nowy Wiśnicz” na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pn. „Przeprowadzenie rozgrywek piłkarskich oraz innych imprez sportowych”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu oraz na stronie internetowej www.nowywisnicz.pl. Wobec powyższego informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu w sekretariacie, drogą elektroniczną na adres e-mailowy um@nowywisnicz.pl oraz listownie na adres Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, do dnia 25 stycznia 2013 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz