Informacja z realizacji projektu systemowego

Logo - Kapitał Ludzki

„Czas na aktywność Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”

Od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy, zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, poprawa płynności mowy wśród dzieci uczestników projektu, zmiany postaw wśród młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowania wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją.

Przeprowadzona rekrutacja odbyła się zgodnie z regulaminem rekrutacji. Do udziału w projekcie zgłosiło się 17 osób. Każda z tych osób wypełniła ankietę rekrutacyjną, która następnie została złożona w tut. Ośrodku. Po zweryfikowaniu ankiet z każdym potencjalnym uczestnikiem projektu został sporządzony przez dwóch pracowników socjalnych wywiad środowiskowy, w którym dokonano wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu oceniając ich potencjał, sytuację materialną i życiową. Do projektu zakwalifikowało się 15 beneficjentów. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc tworzyli listę rezerwową.

W dniach od 10.04.12 r do 25.04.12r. odbyły się warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych prowadzone w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu przez psychologa w ilości 25 h. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania.

W okresie od 26.04.12r. do 17.05.12r. odbyło się indywidualne poradnictwo z psychologiem w ilości 35 h, które pomogło zrozumieć własne problemy, znaleźć odpowiedzi na pytania i wskazały perspektywy rozwojowe.

W dniach od 21.05.12r do 30.05.12r odbyło się indywidualne poradnictwo z pedagogiem w ilości 30 h.

W dniach 11.06.12r. do 14.06.12 odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 20 h, które wskazały możliwości psychofizyczne uczestników projektu, zainteresowania oraz preferencje edukacyjne pozwalające dobrać kursy, szkolenia doskonalące i podnieść własną samoocenę.
W miesiącach lipiec – grudzień odbyło się indywidualne poradnictwo z logopedą dla dzieci wymagających wparcia. Natomiast od miesiąca sierpnia do grudnia dzieci korzystały ze wsparcia psychologa.

W dniu 13 sierpnia, uczestnicy projektu wraz z dziećmi obejrzeli film pt „MADAGASKAR 3” w kinie Cinema City w Krakowie. Wspólny wyjazd przyczynił się do integracji rodzin i rozwoju edukacyjnego dzieci.

W dniach 19.09.12r. do 27.09.12r. odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym w ilości 20 h, które dostarczyły wiedzy w zakresie gospodarowania budżetem domowym, radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego oraz technikami planowania dnia i podziału obowiązków, uczestnicy projektu otrzymali certyfikat ukończenia zajęć.

W dniach 09.10.12r. do 12.10.12r. odbyły się warsztaty z fryzjerką i wizażystką w zakresie zmiany wizerunku w ilości 20 h.

W październiku i listopadzie przez 60 h beneficjenci projektu zdobywali wiedzę z zakresu „Obsługi kasy fiskalnej, urządzeń sklepowych wraz z fakturowaniem” .

Dnia 10 grudnia, odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla uczestników projektu i ich dzieci, które wpłynęło pozytywnie na wzmocnienie relacji interpersonalnych w rodzinie.

Dnia 12 grudnia, odbyło się spotkanie na zakończenie projektu wraz treningiem umiejętności społecznych. Na spotkaniu podsumowano całoroczną ścieżkę udziału w zaplanowanych działaniach i usystematyzowało uczestnikom projektu zdobytą wiedzę.

Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie kierownik projektu (Ewelina Góral), koordynator merytoryczny (Maria Dobranowska), specjalista ds. rozliczeń (Lucyna Leszczyńska). Dwóch pracowników socjalnych (Agata Skirło i Anna Papuga) prowadziło pracę socjalną poprzez kontrakty socjalne.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Nowy Wiśnicz

Opracowała : Maria Dobranowska

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz