Informacja dla mieszkańców

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) przedsiębiorcy, którzy chcą odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierzają odbierać odpady.

W związku powyższym przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Nowy Wiśnicz powinni złożyć do burmistrza:

– pisemny wniosek (do pobrania tutaj)

– oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w w/w zakresie,

– potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru w wysokości 50,00 zł, płatna na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu Rynek 38, 

32-720 Nowy Wiśnicz, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie O/ Nowy Wiśnicz nr 578589 0006 0230 0610 0039 0086.  Z wnoszenia opłaty skarbowej zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy w dniu 01.01.2012 r. posiadali zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się niezwłocznie na pisemny wniosek przedsiębiorcy, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wydaje się z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Przedsiębiorcy, którzy z dniem wejścia w życie ustawy tj. 01.01.2012 r. posiadali już zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą dalej wykonywać swoją działalność bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Podstawa prawna art. 9b, c, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008, z późn. zm.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz