Podsumowanie realizacji projektu “Czas na aktywność”

Logo Unijne

INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO w 2011r. „Czas na aktywność”. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz”

Od 01.01.2011 do 31.12.2011r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu kolejny raz realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten był ukierunkowany na pomoc osobom i ich rodzinom będących w wieku aktywności zawodowej, niezaradnym życiowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie umiejących poruszać się na rynku pracy. Celem projektu było zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy, zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców, poprawa płynności mowy wśród dzieci uczestników projektu, zmiany postaw wśród młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowania wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją.

Przeprowadzona rekrutacja odbyła się zgodnie z regulaminem. Do udziału w projekcie zgłosiło się 19 osób . Każda z tych osób wypełniła ankietę rekrutacyjną, która następnie została złożona w tut. Ośrodku. Po zweryfikowaniu ankiet z każdym potencjalnym uczestnikiem projektu został sporządzony przez dwóch pracowników socjalnych wywiad środowiskowy, w którym dokonano wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu oceniając ich potencjał, sytuację materialną i życiową. Do projektu zakwalifikowało się 16 beneficjentów. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc tworzyli listę rezerwową.

W dniach od 07.04.2011 oraz do 11.04 do 14.04.2011. odbyły się warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych prowadzone w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu przez trenera w ilości 25 h. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania .

W okresie od 18.04.2011r. do 20.04.2011r. oraz 06.05.2011 i 09.05 – 10.05. 2011r. odbyło się indywidualne poradnictwo z psychologiem dla uczestników projektu w ilości min. 2 h, które pomogły zrozumieć własne problemy, znaleźć odpowiedzi na pytania i wskazały perspektywy rozwojowe.

W terminie od 12-13.05.2011, 16.05.2011 oraz 26-27.05.2011r. odbyło się indywidualne poradnictwo z pedagogiem w ilości 32 godzin (po 2h dla każdego uczestnika).

W dniach 13.06.2011 do 16.06.2011r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 20 h, które wskazały możliwości psychofizyczne uczestników projektu, zainteresowania oraz preferencje edukacyjne pozwalające dobrać kursy, szkolenia doskonalące i podnieść własną samoocenę.

W okresie od 19-20.07.2011, 22,26.lipca.2011r.oraz 01,03,09,10,16.sierpnia.2011r. odbyło się indywidualne poradnictwo z logopedą dla dzieci wymagających wparcia.

W okresie od 11.07.2011r. do 13.07.2011r.; 09.08.2011r. do 12.08.2011r. oraz 05 i 07 września 2011r. odbyło się indywidualne poradnictwo dla dzieci
z psychologiem.

W dniach 08, 09, 13, 16 wrzesień 2011r. odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym w ilości 20 h, które dostarczyły wiedzy w zakresie gospodarowania budżetem domowym, radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego oraz technikami planowania dnia i podziału obowiązków Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia zajęć.

W okresie od 17.08 2011 do 30.08.2011r. odbyła się terapia psychologiczna dla 18 dzieci wraz z wyjazdem na kolonię do ośrodka „BRYZA” w Mrzeżynie.

W dniach od 17.10.2011 do 20.10.2011r. Odbyły się warsztaty z fryzjerką i wizażystką z zakresu umiejętności prawidłowego kreowania swojego wizerunku w ilości 20 h.

W dniach 14-18.11.2011. oraz 22-25.11.2011r. Firma PRO – PUBLICO przeprowadziła w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu szkolenie Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w ilości 45h. Beneficjenci uzyskali certyfikat potwierdzający przygotowanie zawodowe.

05 grudnia 2011r. w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu odbyło się spotkanie na zakończenie projektu, podczas którego przeprowadzono trening motywacyjny dla 16 BO.

W miesiącach : kwiecień/maj, lipiec, wrzesień, listopad beneficjentom udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego. Dwóch pracowników socjalnych( Halina Hyży i Agata Skirło) prowadziło pracę socjalną poprzez kontrakty socjalne. Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie kierownik projektu (Ewelina Góral), koordynator merytoryczny (Maria Dobranowska), specjalista ds. rozliczeń (Lucyna Leszczyńska).

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Nowy Wiśnicz

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz