Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Wiśniczu

W 2011 roku do Burmistrza Nowego Wiśnicza wpłynęły dwa wnioski organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Nowy Wiśnicz o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W związku z tym zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na XIV sesji Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu, radni w drodze uchwały określili tryb powoływania członków oraz sposób organizacji i tryb działania GRDPP biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków Gminnej Rady, a także potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tej Rady.
Gminna Rada DPP w Nowym Wiśniczu będzie organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Reprezentowana będzie przez przedstawicieli organizacji pożytku publicznego oraz przedstawicieli burmistrza i rady miejskiej. Do jej zadań należeć będzie w szczególności opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym także zlecanie tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe. GRDPP będzie również wyrażała opinie w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych, udzielania im pomocy oraz w przypadku sporów między organem administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi.

(K.K.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz