Szkoły Podstawowe z gminy Nowy Wiśnicz będą realizować wspólny projekt edukacyjny

Kapitał Ludzki

W 2012 roku wszystkie Szkoły Podstawowe z naszej gminy będą realizować wspólny projekt edukacyjny pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. Jest to projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem realizacji tego przedsięwzięcia w naszej gminie jest zapewnienie każdemu dziecku z klas nauczania zintegrowanego objętego wsparciem w ramach tego programu, takiej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, aby spełnione zostały jego indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjno – rozwojowe. W szkołach objętych wsparciem stworzone zostaną dogodne warunki, umożliwiające i wspomagające indywidualną pracę nauczyciela z uczniem. Dzięki lepszemu wyposażeniu szkół w nowe niezbędne materiały dydaktyczne uczniowie będą mogli lepiej rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia. Podczas realizacji tego projektu nauczyciele będą mieli możliwość jeszcze efektywniej pomagać dzieciom zminimalizować specyficzne trudności w uczeniu się jakie mają uczniowie w klasach I-III szkół podstawowych.
Rozpoczęcie realizacji tego międzyszkolnego projektu, uzależnione było od decyzji Rady Miejskiej. 29 grudnia 2011 roku podczas XIV Sesji Rady Miejskiej radni podjęli stosowną uchwałę, dzięki której uczniowie klas I – III z naszej gminy będą mogli wziąć udział w tym projekcie.

(K.K.)

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz