Oświadczenie

Do Mieszkańców Kobyla
i Wszystkich Mieszkańców Gminy

OŚWIADCZENIE
BURMISTRZA NOWEGO WIŚNICZA

   W związku z artykułem, który ukazał się na portalu internetowym „Moja Bochnia” w dniu 6 września 2011 roku o godzinie 16.17 pt.: „Nowy Wiśnicz dlaczego aż 10% za przekwalifikowanie działki?”, uprzejmie informuję, że opłata, o której mowa w artykule dotyczy tylko i wyłącznie osób, które po przekwalifikowaniu sprzedadzą swoją działkę osobom obcym w okresie 5 lat od wejścia w życie planu. Jest to zgodne z artykułem 36 ust. 4 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym: „Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.” Nie pobiera się opłaty, jeżeli zbycie nastąpiło później niż 5 lat od dnia wejścia w życie planu lub nastąpiło w najbliższej rodzinie.
   Odnosząc się do wysokości opłaty planistycznej na poziomie 10% różnicy wartości działki, należy stwierdzić, że jest to stawka niska, w sąsiednich gminach sięga ona nawet 25% a próba jej obniżenia przez radnego Tabora na tym etapie procedowania planu wymagałaby powtórzenia części procedur od momentu skierowania projektu planu do uzgodnień.
   Artykuł Weroniki Kucharskiej, który mógł wzbudzić duży niepokój wśród mieszkańców Kobyla a także gminy, jest przykładem nieodpowiedzialnego dziennikarstwa, gdyż materiały i akty prawne, na których pracowali radni były ogólnie dostępne, także dla dziennikarzy na sali obrad. Zasugerował on, że opłata będzie pobierana od każdego właściciela działki, której wartość wzrosła w wyniku zmiany planu, co jest nieprawdą. Takie sformułowanie może świadczyć o braku rzetelności w pracy dziennikarskiej albo tendencyjnym i celowym działaniu.

Burmistrz Nowego Wiśnicza
Stanisław Gaworczyk

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz