Pomoc samorządu dla bezrobotnych

Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni na dzień 31 grudnia 2010 roku na terenie gminy Nowy Wiśnicz zarejestrowanych było 308 osób posiadających status osoby bezrobotnej. W porównaniu do grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych na terenie gminy Nowy Wiśnicz zmniejszyła się o 9 osób. W mieście Nowy Wiśnicz zarejestrowanych było w grudniu 2010 roku 81 osób bezrobotnych. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku stan bezrobotnych zwiększył się o 2 osoby. Osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarze gminy Nowy Wiśnicz na koniec 2010 roku stanowiły 9,1%, a w mieście 2,4% ogółu bezrobotnych w powiecie bocheńskim.
Dynamika spadku bezrobocia na terenie miasta oraz całej gminy osiąga najlepsze wyniki w czasie sezonu budowlanego  oraz prac sezonowych w rolnictwie, w okresie  od marca do października.
Burmistrz Nowego Wiśnicza w roku 2010 zorganizował 37 stanowisk pracy zatrudniając:

  • w ramach programu „Powódź I 2010” – 20 osób
  • w ramach programu „Młodość-Aktywność” – 4 osoby
  • w ramach robót publicznych-finansowanych z Funduszu Pracy – 6 osób
  • stażystów – 6  osób
  • w ramach prac społeczno – użytecznych – 1 osobę.

Zatrudnienie znalazły zarówno kobiety jak i mężczyźni.
Ogólna kwota refundacji otrzymana z Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni na wszystkie realizowane przez gminę programy w 2010 roku wyniosła 133 717,44  zł, natomiast kwota wydatkowana z budżetu gminy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych zgodnie z umowami zawartymi z PUP w 2010 roku wynosiła: 38 745,88 złotych.
W tej dziedzinie można mówić o maksymalnej aktywności wiśnickiego samorządu w pomocy udzielanej osobom bezrobotnym.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz