Oświata w Gminie Nowy Wiśnicz

Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz funkcjonuje sieć szkół, na którą składają się cztery zespoły szkół, dwie szkoły podstawowe oraz dwa przedszkola samorządowe z oddziałami zamiejscowymi. W roku szkolnym 2010/2011 łącznie do wszystkich szkół uczęszcza 1967 uczniów, uczących się w 102 oddziałach szkolnych i przedszkolnych. Dzieci zgodnie z decyzją rodziców mogą być wysyłane do różnych szkół na terenie Gminy Nowy Wiśnicz.
Struktura jednostek oświatowych naszej gminy, tak szkół jak i przedszkoli, w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców w tym zakresie i nie uległa zasadniczym zmianom w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Zdaniem Burmistrza Nowego Wiśnicza jest to sieć ekonomicznie uzasadniona i nie wymaga korekty.
W roku 2010 przekazana gminie subwencja oświatowa w wysokości 10 895 983,00 zł nie była wystarczająca na wydatki związane z oświatą, wydatkowano 17 194 327,90 zł. z czego na wynagrodzenia przeznaczono 11 537 895,95 zł (w tym 140 521,42 zł w ramach funduszy zewnętrznych). Należy zauważyć pozytywny trend pozyskiwania środków finansowych przez szkoły i tak np. w ramach funduszy zewnętrznych szkoły w 2010 r. zdobyły łącznie 213 350,55 zł.
Łącznie w oświacie wykorzystywanych jest obecnie dydaktycznie 183,29 etatów, a średnia uczniów w klasie wynosi 19,2 osoby. W roku szkolnym 2010/2011 w gminie Nowy Wiśnicz zatrudnionych jest: 11 nauczycieli stażystów, 41 nauczycieli kontraktowych, 45 nauczycieli mianowanych, 127 nauczycieli dyplomowanych. Z powyższych danych wynika, iż większość nauczycieli posiada najwyższy stopień awansu zawodowego co w znaczny sposób wpływa na zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli i ich pochodnymi, ale jednocześnie gwarantuje wysoki poziom kształcenia dzieci i młodzieży naszej gminy. Liczba zatrudnionych pracowników nie będących pedagogami to 74 osoby (są to woźne, sprzątaczki, obsługa stołówek szkolnych, sekretarki, konserwatorzy, kierowcy, pomoce nauczycielskie w przedszkolach, obsługa ekonomiczna).
We wszystkich szkołach i przedszkolach młodzież i dzieci mają możliwość korzystania z ciepłego posiłku. Przy sześciu szkołach urządzono nowe place zabaw. W ostatnich latach zmodernizowano gruntownie wszystkie obiekty szkolne budując 5 sal gimnastycznych i remontując obiekty dydaktyczne.


Informacja opracowana na podstawie materiałów przekazanych na sesji Rady Miejskiej

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz