Informacja z realizacji projektu systemowego

„Czas na aktywność Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz realizowanego w 2010 r.”

    Od 01.04 2010 r. do 31.12.2010 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Wiśniczu realizował projekt systemowy „Czas na aktywność. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Nowy Wiśnicz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
    Projekt ten był ukierunkowany na pomoc osobom i ich rodzinom będących w wieku aktywności zawodowej, niezaradnym życiowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego, nie umiejących poruszać się na rynku pracy. Celem projektu było zdobycie kompetencji zawodowych i społecznych potrzebnych do wejścia na rynek pracy, zwiększenie motywacji wśród uczestników projektu do zmiany swojej sytuacji życiowej oraz zwiększenie poczucia własnej wartości, zwiększenie kompetencji opiekuńczo – wychowawczych rodziców, poprawa płynności mowy wśród dzieci uczestników projektu, zmiany postaw wśród młodzieży oraz kreowanie pozytywnych wzorców zachowania wśród osób zgrożonych wykluczeniem społecznym, marginalizacją.

Kapitał Ludzki

 W okresie od 01.04. 2010 r. do 30.04. 2010 r. została przeprowadzona rekrutacja zgodnie z regulaminem rekrutacji. Do udziału w projekcie zgłosiło się 18 osób. Każda z tych osób wypełniła ankietę rekrutacyjną, która następnie została złożona w tutejszym Ośrodku Pomocy Społecznej. Po zweryfikowaniu ankiet z każdym potencjalnym uczestnikiem projektu został sporządzony przez dwóch pracowników socjalnych wywiad środowiskowy, w którym dokonano wstępnej diagnozy potrzeb uczestników projektu oceniając ich potencjał, sytuację materialną i życiową. Do projektu zakwalifikowało się 15 beneficjentów. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do projektu z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc tworzyli listę rezerwową.
    W dniach od 17.05.2010 r. do 31.05.2010 r. odbyły się warsztaty terapeutyczne z zakresu kompetencji społecznych prowadzone w Galeri Fakt w Nowym Wiśniczu przez psychologa w ilości 25 godzin. Podczas warsztatów uczestnicy nabyli umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i pracy, komunikacji interpersonalnej, asertywności, powstawania konfliktów i sposobu ich rozwiązywania.
    W okresie od 02.06.2010 r. do 24.06.2010 r.odbyło się indywidualne poradnictwo z psychologiem dla uczestników projektu w ilości min. 2 godziny, które pomogły zrozumieć własne problemy, znaleźć odpowiedzi na pytania i wskazały perspektywy rozwojowe.
    W dniach 16.06.2010 r. i 22.06.2010 r. Odbyły się warsztaty z fryzjerką z zakresu umiejętności prawidłowego kreowania swojego wizerunku w ilości 10 godzin.
    W dniach 28.06.2010 r. do 30.06.2010 r. odbyły się warsztaty z doradcą zawodowym w ilości 20 godzin, które wskazały możliwości psychofizyczne uczestników projektu, zainteresowania oraz preferencje edukacyjne pozwalające dobrać kursy, szkolenia doskonalące i podnieść własną samoocenę.
    W dniach od 01.07.2010 r. do 07.07.2010 r. Odbyło się indywidualne poradnictwo z pedagogiem dla uczestników projektu wychowujących dzieci w ilości 2 godzin dla każdego uczestnika.
    W okresie od 08.07.2010 r. do 23.07.2010 r. odbyło się indywidualne poradnictwo dla dzieci z psychologiem w ilości 2 godzin.
    W okresie od 08.07.2010 r. do 24.08.2010 r. odbyło się indywidualne poradnictwo z logopedą dla dzieci wymagających wparcia w ilości 2 godzin.
    W dniach 27.08.br.i 28.08.br. odbyła się terapia psychologiczna dla uczestników projektu i ich rodzin w Kopalni Soli w Bochni w ilości 6 godzin, która poprawiła wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny oraz stan zdrowia uczestników projektu i ich rodzin.
    W dniach 28.09.2010 r. do30.09.2010 r. odbyły się warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zarządzania budżetem domowym w ilości 20 godzin, które dostarczyły wiedzy w zkresie gospodarowania budżetem domowym, radzenia sobie z obowiązkami życia codziennego oraz technikami planowania dnia i podziału obowiązków Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia zajęć.
    W dniach 12.10.2010 r. i 14.10.2010 r. odbyły się warsztaty z wizażystką w zakresie zmiany wizerunku w ilości 10 godzin.
    W dniu 12.10.2010 r. odbyła się terapia psychologiczna dla uczestników projektu i ich rodzin na Zamku w Nowym Wiśniczu w ilości 6 godzin, która poprawiła wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny.
    W dniach od 29.12.2010 r. do 03.12.2010 r. Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego w Krakowie przeprowadził w Galerii Fakt w Nowym Wiśniczu szkolenie "Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej" w ilości 40 godzin. Beneficjenci uzyskali certyfikat potwierdzający przygotowanie zawodowe.
    W miesiącach : maj, lipiec, wrzesień, listopad beneficjentom udzielono pomocy finansowej w formie zasiłku celowego. Dwóch pracowników socjalnych( Halina Hyży i Ewelina Góral) prowadziło pracę socjalną poprzez kontrakty socjalne.
    Projektem zarządzał zespół projektowy w składzie kierownik projektu (Lucyna Klimek), kopordynator merytoryczny(Elżbieta Gaworczyk), specjalista ds. rozliczeń (Lucyna Leszczyńska).

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejkiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa i Gminy Nowy Wiśnicz

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz