Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Programu współpracy gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 27 października 2010 r. do 9 listopada 2010 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Programu współpracy gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011 rok.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji i projektem Programu współpracy na 2011 r. zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowym Wiśniczu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz zostały udostępnione do pobrania przedmiotowego projektu w formie tekstowej w siedzibie tutejszego Urzędu.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag  pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji  do Wydziału Promocji Rozwoju i Kontroli ( pokój nr16) wpłynęły (dostarczone osobiście) 4 wypełnione formularze do konsultacji w których nie zgłoszono żadnych uwag, opinii i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu programu współpracy gminy Nowy Wiśnicz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011  rok.

Przedmiotowe formularze stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Zgodnie z  Uchwałą nr XLI/329/2010 Rozdz. 3 pkt 2 Rady Miejskiej w Nowym Wiśniczu z dnia 27 października 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji konsultacje uważa się za przeprowadzone również w przypadku braku zgłoszonych opinii.

Nowy Wiśnicz, dnia 9 listopada 2010 r.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz