Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu w ślad za pismem Starostwa Powiatowego w Bochni znak:OŚ.M.0714/8/10 podaje do publicznej wiadomości treść informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczącą szkód powodziowych, celem rozpropagowania przez rolników.

 
Uwaga rolnicy, których gospodarstwa zostały zniszczone przez powódź !!!

     

Tegoroczna powódź dokonała zniszczeń w wielu gospodarstwach rolnych. W niektórych regionach Polski pola, na których rosły już zboża, rzepak, ziemniaki czy inne uprawy rolnicze zostały całkowicie zniszczone przez wodę i rolnicy stracili tegoroczne plony. Oznacza to również, że zadeklarowane we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2010 uprawy (grupy upraw) są już w takich przypadkach nieaktualne. Agencja informuje poszkodowanych, że aby zachować prawo do płatności w pełnej wysokości, bez jakiegokolwiek ich obniżenia, konieczne jest pisemne poinformowanie, w terminie 10 dni roboczych od daty ustalenia takich zdarzeń lub okoliczności (ustania powodzi), kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika o zaistnieniu nadzwyczajnych okoliczności.

Złożenie przez rolnika, którego gospodarstwo zostało dotknięte powodzą, do kierownika biura powiatowego ARiMR informacji o wystąpieniu „siły wyższej” lub „nadzwyczajnych okoliczności”, w wymaganym terminie spowoduje również, że rolnicy nie będą ponosili żadnych negatywnych konsekwencji w przypadku przeprowadzania w ich gospodarstwach kontroli na miejscu, która stwierdzi różnice pomiędzy danymi we wniosku, a stanem rzeczywistym.

W drugim etapie do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności rolnik, u którego wystąpiły zniszczenia w wyniku powodzi będzie musiał dostarczyć do biura dokumenty stanowiące dowód, że jego gospodarstwo dotknęła klęska (jeden z poniżej wymienionych)

– protokół z oszacowania szkód powstały w wyniku prac komisji powołanej przez wojewodę
– dokument potwierdzający wystąpienie szkody w uprawach rolniczych sporządzony przez zakład ubezpieczeń w przypadku, kiedy rolnik zawarł umowę ubezpieczenia
– pisemne oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz sporządzone zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej ARiMR, przez dwóch świadków, którzy nie są domownikami rolnika, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Oświadczenie takie może być złożone w sytuacji, gdy komisja powołana przez wojewodę nie została powołana oraz uprawy nie zostały objęte umową ubezpieczenia.

Bądź pierwszym który skomentuje

Dodaj komentarz